Wydziałowi Koordynatorzy

Koordynator kierunku Chemia I stopnia

Koordynator kierunku Chemia Aplikacyjna I stopnia

Koordynator kierunku Chemia II stopnia

Koordynator kierunku Chemia Materiałowa II stopnia

Koordynator kierunku Analityka Produktów Spożywczych II stopnia

Koordynator kierunku Chemistry II stopnia

Koordynator kierunku General Chemistry

Koordynator Wydziałowego Programu ERASMUS PLUS

Koordynator Wydziałowego Projektu Uniwersytetu Europejskiego EPICUR 

Koordynator oferty dydaktycznej w języku angielskim na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu 

Koordynator Wydziałowy do spraw Wsparcia Kształcenia na Odległość

Koordynator Wydziałowy do spraw studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
Koordynator Wydziałowy do spraw współpracy z Poradnią Psychologiczną dla Studentów

Koordynator Wydziałowy do spraw Uniwersytetu Otwartego

Koordynator EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

Koordynator ds. rankingów uniwersyteckich na Wydziale Chemii UAM

Koordynator systemu informatycznego USOS Wydziału Chemii

Koordynator do spraw Ankietyzacji Losów Absolwentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu

Koordynator obsługi zaplecza technicznego

Opiekunowie praktyk zawodowych na studiach I stopnia:

Chemia aplikacyjna:

Chemia:
Chemia medyczna z projektowaniem leków:

Opiekun praktyk nauczycielskich

Opiekun naukowy Naukowego Koła Chemików UAM