Prof. UAM dr hab.Katarzyna Stawicka

Pracownik samodzielny

W 2010 roku ukończyła studia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii UAM, a w roku 2014 obroniła na tym samym wydziale pracę doktorską pt. „Modyfikowane krzemionki, metalokrzemiany i tlenki metali - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie w procesie estryfikacji z udziałem glicerolu”. Promotorem pracy była pani prof. zw. dr hab. Maria Ziółek. W 2014 roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katalizy Heterogenicznej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2023 roku za osiągnięcie naukowe pt: „Synteza i charakterystyka katalizatorów hybrydowych stosowanych do otrzymywania wysokogatunkowych chemikaliów”. Odbyła staże naukowe w Instytucie Katalizy i Fizykochemii powierzchni PAN w Krakowie, Catalytic Spectroscopy Laboratory, Instituto de Catalisis y Petroleoquimica, CSIC w Madrycie (Hiszpania) oraz w Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, UNED w Madrycie (Hiszpania). Za swoją działalność naukową wielokrotnie została wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36997212600

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9075-1198

 • 2024 – profesor uczelni
 • 2023 – doktor habilitowany
 • 2014 – doktor
 • 2010 – magister
 • Koordynator kierunku Chemia II stopnia na Wydziale Chemii UAM
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zeolitowego
 • Kataliza heterogeniczna
 • Synteza i charakterystyka katalizatorów hybrydowych o właściwościach kwasowych i zasadowych
 • Katalityczne otrzymywanie wysokogatunkowych chemikaliów (np. w reakcjach estryfikacji, acetalizacji, kondensacji, odwadniania)
 1. D. Kryszak, K. Stawicka, M. Trejda, „Calcium and nitrogen species loaded into SBA-15 – a promising catalyst tested in Knoevenagel condensation”, Dalton Trans., 49 (2020) 9781-9794; doi: 10.1039/D0DT01621G
 2. K. Stawicka, M. Gierada, J. Gajewska, F. Tielens, M. Ziolek, „The importance of residual water for the reactivity of MPTMS with silica on the example of SBA-15”, Appl. Surf. Sci., 513 (2020) 145802-145812; doi: 10.1016/j.apsusc.2020.145802
 3. K. Stawicka, „Development of a method for the synthesis of basic catalysts with high number of active species”, Catal. Today, 354 (2020) 51-60; doi: 10.1016/j.cattod.2019.09.013
 4. K. Stawicka, P. Decyk, A. Wojtaszek-Gurdak, M. Ziolek, „Comparative study of acid-basic properties of MCF impregnated with niobium and cerium species”, Catal. Today, 325 (2019) 2-10; doi: 10.1016/j.cattod.2018.05.025
 5. D. Kryszak, K. Stawicka, M. Trejda, V. Calvino-Casilda, R. Martin-Aranda, M. Ziolek, „Development of basicity in mesoporous silicas and metallosilicates”, Catal. Sci. Technol., 7 (2017) 5236-5248; doi: 10.1039/C7CY00927E
 6. K. Stawicka, A.E. Díaz-Álvarez, V. Calvino-Casilda, M. Trejda, M.A. Bañares, M. Ziolek, „The role of Brønsted and Lewis acid sites in acetalization of glycerol over modified mesoporous cellular foams”, J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 166699-166711; doi: 10.1021/acs.jpcc.6b04229
 7. K. Stawicka, V. Calvino-Casilda, M. Trejda, M.A. Bañares, M. Ziolek, „Mesostructured cellular foams modified by niobium and tantalum and functionalized with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane – Raman inspired reduction of synthesis time”, Catal. Today, 254 (2015) 111-118; doi: 10.1016/j.cattod.2014.11.035
 8. V. Calvino-Casilda, K. Stawicka, M. Trejda, M. Ziolek, M.A. Bañares, „Real-time Raman monitoring and control of the catalytic acetalization of glycerol with acetone over modified mesoporous cellular foams”, J. Phys. Chem. C, 118 (2014) 10780-10791; doi: 10.1021/jp500651e
 9. M. Trejda, K. Stawicka, M. Ziolek, „The role of Nb in the formation of sulphonic species in SBA-15 and MCF functionalised with MPTMS”, Catal. Today, 192 (2012) 130-135; doi: 10.1016/j.cattod.2012.02.042
 10. M. Trejda, K. Stawicka, M. Ziolek, „New catalysts for biodiesel additives production”, Appl. Catal. B: Environ., 103 (2011) 404-412; doi: 10.1016/j.apcatb.2011.02.003