Dobre praktyki w standardach i procedurach oceniania efektów kształcenia na Wydziale Chemii UAM

Dostosowanie programów studiów do nowych wytycznych wynikających z nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18.03.2011 r. oraz uchwały Senatu UAM w Poznaniu nr 285/2011/2012 z dnia 30.01.2012 r., spowodowało, iż w procesie kształcenia w pierwszej kolejności położono nacisk na zdefiniowanie zdobywanych przez studentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Istotą prawidłowego uznawania (potwierdzania) efektów kształcenia jest właściwy dobór sposobów i kryteriów ich oceniania.

W ramach konkursu ogłoszonego przez prorektora ds. kształcenia prof. dra hab. Krzysztofa Krasowskiego zostało przygotowane opracowanie dotyczące standardów i procedur oceniania efektów kształcenia.

Propozycje kryteriów oceniania stosowane na poszczególnych modułach można przesyłać na adres: dobrepraktyki@amu.edu.pl

Standardy i wskazówki dotyczące sposobów oceniania (zatwierdzone przez Radę Wydziału Chemii UAM w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2014 roku)

1. Standard:

Nauczyciel akademicki powinien dobierać metody oceniania odpowiednie dla każdego efektu kształcenia zdefiniowanego w module.

Wskazówki:

 • stosowane metody oceniania powinny gwarantować możliwość oceny EK i osiągnięcie wszystkich zapisanych w sylabusie modułu efektów kształcenia;
 • ocenianie powinno być dostosowane do realizowanych celów (ocenianie diagnostyczne, formujące i sumujące);
 • koordynator modułu sporządza matrycę wiążącą efekty kształcenia z metodami/sposobami oceniania; możliwe jest ocenianie efektów kształcenia przez zewnętrznego eksperta.

2. Standard:

Student powinien być oceniany według znanych jednoznacznych kryteriów, przepisów i procedur, które powinny być przedstawione na pierwszych zajęciach oraz zawarte w sylabusie przedmiotu.

Wskazówki:

 • ocenianie powinno być prowadzone w sposób obiektywny, zgodnie z podanymi procedurami; stosowane procedury powinny zapewnić ocenę realizacji zamierzonych efektów kształcenia;
 • kryteria przyznawania ocen powinny być jasno określone;
 • jednakowe kryteria oceniania powinny być stosowane przez wszystkich prowadzących ten sam typ zajęć w danym module;
 • kryteria oceniania nie powinny się zmieniać w trakcie trwania zajęć.

3. Standard:

Student powinien być informowany o uzyskanych ocenach, w możliwie krótkim czasie po ewaluacji.

Wskazówki:

 • aby oceny formujące spełniały swoją rolę, powinny być przekazywane na tych samych, bądź następnych zajęciach (lub jeśli wykorzystywane są formy b-learningu, pomiędzy zajęciami);
 • maksymalny czas niezbędny dla wystawienia oceny sumującej (również cząstkowej), powinien być jasno określony;
 • student ma prawo wglądu do wyników oceny.

4. Standard:

Student powinien być poinformowany na pierwszych zajęciach o skutkach uzyskania negatywnej oceny lub nieobecności  na zajęciach.

Wskazówki:

 • należy jasno określić tryb ponownej weryfikacji efektów kształcenia;
 • należy jasno określić przepisy związane z nieobecnością studentów na zajęciach, egzaminach i możliwością ich odrobienia, zaliczenia.