Lektoraty

Zasady uczęszczania na lektoraty języków nowożytnych  w Studium Językowym UAM

1. Wymiar godzinowy zajęć językowych:

  • 120h – studia 1-go stopnia – 4 semestry po 30h (od semestru letniego 1 roku);
  • 60h  - studia 2-go stopnia – 2 semestry po 30h (od semestru zimowego 1 roku).

2. Punkty ECTS

  • 10 pkt. ECTS – studia 1-go stopnia  (za każdy semestr nauki 2pkt. + 2 pkt. za egzamin certyfikacyjny);
  • 4 pkt. ECTS – studia  2-go stopnia  (2pkt. za każdy semestr).

3. Program zajęć (poziomy)

  • semestr  1 - poziom A2 , podstawy poziomu B1;
  • semestr  2 - utrwalenie poziomu B1;
  • semestr  3 - poziom B2.1;
  • semestr  4 - poziom  B2.2.

Student, który nie wykorzysta 4 przysługujących mu żetonów może wykorzystać pozostałe żetony na zajęcia dowolnego języka nowożytnego w grupie międzywydziałowej spośród :
j. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego
Z uczestnictwa  w zajęciach z nauki  języka obcego może zostać zwolniony student posiadający zewnętrzny certyfikat znajomości języka   -----   wykaz certyfikatów dostępny jest na stronie Szkoły Językowej  UAM: sj.amu.edu.pl

4. Rejestracja żetonowa
Na zajęcia z nauki  języka obcego obowiązuje rejestracja żetonowa poprzez system USOS na każdy semestr nauki języka (każdemu studentowi przysługują 4 żetony)
W przypadku powtarzania poziomu przez studenta wykorzystuje się kolejne przysługujące żetony do momentu wykorzystania wszystkich.
Wszelkimi  problemami z rejestracją żetonową w SJ UAM  dla Wydziału Chemii zajmuje się p. Patrycja Nowak (patrycja.nowak@amu.edu.pl)

5. Test diagnozujący
Na początku 1-go semestru 1-go roku studiów pierwszego stopnia wszyscy studenci poddani są obowiązkowemu testowi diagnozującemu  (test dostępny jest od połowy października do 31 października danego roku akademickiego).
Student, który uzyska poziom niższy od poziomu A2  może skorzystać  z bezpłatnych materiałów do samodzielnej nauki języka angielskiego: www.elearning.amu.edu.pl (logowanie tak jak do poczty uniwersyteckiej)

6. Test poziomujący
Wszyscy studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia pod koniec  I semestru  I roku (od 3-go tygodnia grudnia do połowy stycznia na stronie: www.testyjezykowe.amu.edu.pl są obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Po wykonani testu studentowi przypisuje się żeton na odpowiednim poziomie.
Student, który nie napisze testu poziomującego, nie będzie mógł zarejestrować się na zajęcia.

7. Egzamin certyfikacyjny
Po zakończeniu nauki języka obcego student zobowiązany jest do złożenia egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez Studium Językowe UAM :
- egzamin organizowany jest pod koniec każdego semestru nauki
- do przystąpienia do egzaminu cert. Uprawnia zaliczenie semestru zajęć językowych na poziomie B2.2.
- przed przystąpieniem do egzaminu student rejestruje się samodzielnie poprzez system USOS na egzamin w terminach i miejscu wskazanych przez SJ UAM (sj.amu.edu.pl)
-  na wniosek studenta Studium Językowe UAM wydaje odpłatnie Certyfikat biegłości językowej na podstawie zdanego przez studenta egzaminu certyfikacyjnego

8. Studia drugiego stopnia
- zajęcia językowe obejmują 60 godzin realizowanych w trakcie dwóch semestrów
- celem zajęć języka specjalistycznego jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2+
- na zajęcia obowiązuje rejestracja żetonowa

Wszelkimi  problemami z rejestracją żetonową w SJ UAM  dla Wydziału Chemii zajmuje się pani mgr Patrycja Nowak (patrycja.nowak@amu.edu.pl)
- po zakończeniu lektoratu student zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu końcowego na poziomie B2+
- z uczestnictwa z nauki języka nie zwalnia ukończony lektorat na innym kierunku studiów