Na Wydziale Chemii UAM prowadzone są kierunki studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, w tym również międzynarodowych. O wysokim poziomie kształcenia świadczy wydana przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - najwyższa z możliwych - ocena wyróżniająca oraz certyfikaty Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster dla kierunku chemia, odpowiednio I i II stopnia

Studia I stopnia

badania chemiczne w laboratorium

Chemia

Studia na kierunku chemia są adresowane do osób chcących poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, bezpiecznie pracować w laboratorium. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych.

Aż 9 specjalności do wyboru!

Chemia aplikacyjna
Studia inżynierskie

Korzyścią przemawiającą za wyborem naszego kierunku jest nastawienie programu kształcenia na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z zakresu chemii. Dzięki odpowiednim formom prowadzenia zajęć, licznym pracowniom, zadaniom projektowym, fakultatywnym szkoleniom czy praktykom zawodowym przygotujesz się do rozpoczęcia swojej kariery poza uczelnianej. Uzyskanie kompetencji inżynierskich jest niewątpliwym atutem absolwenta na rynku pracy, a następnie w trakcie podjętej pracy zawodowej.

Chemia medyczna z projektowaniem leków
nowość!

Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności, w jaki sposób otrzymywać nowe leki, w jaki sposób przeprowadzać badania nad nimi oraz jakie metody wykorzystywać w procesie ich projektowania. Absolwenci kierunku Chemia medyczna z projektowaniem leków posiadają kompetencje z zakresu chemii medycznej w aspekcie projektowania nowych leków, co stanowi olbrzymi atut na rynku pracy w tym obszarze.

Studia II stopnia

badania chemiczne w laboratorium

Chemia

Wybierając studia na kierunku Chemia zdobędziesz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. W ramach wybranej specjalności oprócz przedmiotów obowiązkowych wybierzesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne.

Chemia materiałowa

Kierunek Chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne. Taki sposób kształcenia umożliwi Tobie biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczyni się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

badania chemiczne z wykorzystaniem jabłka

Analityka produktów spożywczych

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zdobędziesz wiedzę o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Naukowiec badający czaszkę

Archeometria

Archeometria jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Kierunek Archeometria jest odpowiedzią na przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Eksperyment chemiczny

Trzysemestralna chemia dla inżynierów

Studia magisterskie, trwające trzy semestry, dedykowane  osobom posiadającym tytuł inżyniera.

Chemistry

This two-year master studies aim at training students in areas of great relevance such as: organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, nanosciences, nanomedicine, innovative materials, medical and pharmaceutical chemistry. The courses, apart from highly regarded Polish scientists, are going to be conducted also by the worldwide scientists from Japan, Spain, Italy and UK.

Chemia - studia niestacjonarne

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku - chemia, specjalność - chemia są skierowane dla kandydatów posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra kierunków przyrodniczych i technicznych. Przeznaczone są dla osób bezpośrednio związanych z szeroko pojętym przemysłem chemicznym jak również zajmujących się dziedzinami pokrewnymi, oraz dla osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie chemii.

Studia podyplomowe

badania chemiczne z wykorzystaniem roślin

Chemia produktów kosmetycznych

Studia Podyplomowe z Chemii Produktów Kosmetycznych mają za zadanie przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych produktów kosmetycznych, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania. Studia te skierowane są do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarskich, jak również absolwentów kosmetycznych wyższych studiów zawodowych i specjalności pokrewnych.

Chemia dla Nauczycieli

W ramach programu studiów prowadzone są zajęcia, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i uzyskanie możliwości uczenia drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i liceum. Absolwent studiów jest uprawniony do nauczania chemii w szkole podstawowej (dla absolwentów studiów licencjackich), lub do pracy w szkole podstawowej i liceum w przypadku nauczycieli ze stopniem magistra.

badania laboratoryjne

Analityka chemiczna

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, których program obejmuje ważne zagadnienia z zakresu nowoczesnej analizy chemicznej. Program studiów obejmuje 200 godzin lekcyjnych zajęć realizowanych w ramach dwunastu weekendowych zjazdów (kolejne spotkania co dwa tygodnie).