Realizowane projekty

2023

Reakcja otwierania pierścieni tiofenu jako narzędzie do syntezy bioaktywnych pochodnych kofeiny
Kierownik: dr Arleta Sierakowska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 
Kwota finansowania: 49 951 PLN

Geometria molekularna – przed- i post-syntetycznie modyfikowane, stałokształtne makrocykle o znaczącej odpowiedzi chiraloptycznej, dla molekularnej tektoniki i detekcji chiralności
Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Grzegorz Kwit
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 25
Okres realizacji: 
Kwota finansowania: 2 520 227 PLN
Opis projektu 

Selektywna blokada migracji łańcucha jako nowa strategia dla syntezy funkcjonalizowanego i chemicznie modyfikowalnego polietylenu
Kierownik: dr Rafał Janusz Januszewski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 25
Okres realizacji: 
Kwota finansowania: 2 272 067 PLN
Opis projektu

Rzucając światło na katalizatory złotowe – Zgłębienie roli jonów fosforanowych w kształtowaniu właściwości katalitycznych nanokompozytów Au/FeNbOx we wspomaganej światłem utleniającej estryfikacji alkoholu benzylowego
Kierownik: mgr Adrian Walkowiak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22
Okres realizacji: 
Kwota finansowania: 69 967 PLN
Opis projektu

Unikalne materiały hybrydowe na bazie tlenku grafenu i polietylenoiminy z odciskiem molekularnym jako detektory bakterii patogennych
Kierownik: mgr inż. Tomasz Nazim
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 22
Okres realizacji: 
Kwota finansowania: 209 803 PLN
Opis projektu

Badanie reaktywności modyfikowanego aglikonu 14-członowych makrolidów laktonowych
Kierownik: dr Krystian Krzysztof Pyta
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023-2024
Kwota finansowania: 49 991 PLN

Karbonizat węglowy z pirolizy opon jako katalizator procesu otrzymywania solketalu
Kierownik: dr Jolanta Kowalska-Kuś
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023-2024
Kwota finansowania: 49 500 PLN

Zastosowanie nowych związków kompleksowych w przekształceniach elektrokatalitycznych ditlenku węgla i wody
Kierownik: Prof. dr hab. Violetta Patroniak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 24
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 3 048 878 PLN
Opis projektu

Nowatorska, indukowana diodami LED strategia fotoosadzania nanocząstek złota i platyny na powierzchni TiO2 - wyjaśnienie wpływu parametrów źródła światła
Kierownik: dr inż. Adam Jan Kubiak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 7
Okres realizacji: 2023-2024
Kwota finansowania: 49 500 PLN

Emisja indukowana agregacją i właściwości elektrofluorochromowe kompleksów jonów metali
Kierownik: mgr Sergiusz Napierała
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Perły Nauki
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 238 700 PLN

Nowe kompleksy metali przejściowych zdolne do modtfikacji elektrody złotej jako układy do selektywnego wykrywania neuroprzekaźników
Kierownik: mgr Daria Brykczyńska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 21
Okres realizacji: 2023-2026
Kwota finansowania: 209 974 PLN
Opis projektu

Czuła detekcja i wizualizacja biomerkerów nowotworowych przy użyciu nanocząstek upkonwertujących wzbudzanych powyżej 1000 nm
Kierownik: mgr Natalia Jurga
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 21
Okres realizacji: 2023-2025
Kwota finansowania: 139 873 PLN
Opis projektu 

Wielofunkcyjne makrocykle jonów lantanowców jako sondy termoluminescencyjne do wykorzystania w obrazowaniu komórkowym
Kierownik: mgr Dawid Marcinkowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 21
Okres realizacji: 2023-2025
Kwota finansowania: 139 993 PLN
Opis projektu

Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up- konwertującymi nanocząstkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych
Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Grzyb
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 23
Okres realizacji: 2023-2027
Kwota finansowania: 1 968 470 PLN
Opis projektu

2022

EPiC - Edukacja, Popularyzacja i Chemia
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Błażej Gierczyk
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Nazwa konkursu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Okres realizacji: 2022-2024
Kwota finansowania: 422 312 PLN
Całkowita wartość projektu: 522 312 PLN
Strona projektu 

Wpływ podstawników tiouracylu na sposób kompleksowania jonów galu
Kierownik: dr Monika Skrobańska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 6
Okres realizacji: 2022-2023
Kwota finansowania: 37 979 PLN

Nanocząsteczki złota funkcjonalizowane kompleksami dipirometru i azadipirometenu z cynkiem (II) jako nowe podejście w terapii fotodynamicznej
Kierownik: dr Ewelina Wieczorek-Szweda
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 6
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 888 104 PLN
Opis projektu 

Chiralne poliaminowe i poliiminowe związki makrocykliczne jako sita molekularne
Kierownik: dr Agnieszka Czapik
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 6
Okres realizacji: 2022-2024
Kwota finansowania: 41 580 PLN

Wpływ położenia grupy sulfonowej (-SO3H) w strukturze wysoko usieciowanych polimerów organicznych na ich aktywność katalityczną w reakcjach
Kierownik: dr Joanna Wolska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 6
Okres realizacji: 2022-2024
Kwota finansowania: 48 840 PLN

Nanocząsteczki wykazujące długotrwałą luminescencję wzbudzaną przez proces up-konwersji - synteza oraz zbadanie właściwości
Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Grzyb
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 22
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 2 1164 56 PLN
Opis projektu

Hybrydowe materiały polioksazolinowe z odciskiem molekularnym jako zmiatające sondy molekularne stosowane w szybkiej analizie z wykorzystaniem spektrometrii mas z jonizacją w warunkach otoczenia
Kierownik: dr hab. Michał Cegłowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 1 312 110 PLN
Opis projektu

Synteza Związków Krzemoorganicznych - od Klasycznej katalizy po Elektrokatalizę
Kierownik: dr Krzysztof Kuciński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 17
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 1 087 386 PLN
Opis projektu

Sztuczny liść na bazie materiału MXene Ti3C2Tx: fotokatalityczne wytwarzanie wodoru
Kierownik: dr hab. Anna Lewandowska-Andrałojć
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 3
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania: 565 687 PLN
Opis projektu

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego do otrzymywania nowych kokryształów wybranych alkaloidów purynowych
Kierownik: mgr Mateusz Rafał Gołdyn
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022-2024
Kwota finansowania: 139 476 PLN
Opis projektu

Nowa generacja czujników wilgotności opartych na sfunkcjonalizowanych matariałach grafenowych
Kierownik: mgr Tomasz Mateusz Chudziak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 20
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 209 169 PLN
Opis projektu

Nieadiabatyczna poprawka relatywistyczna w cząsteczkach dwuelektronowych
Kierownik: Prof. dr hab. Jacek Komasa
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022-2025
Kwota finansowania: 460 989 PLN
Opis projektu

Dwufunkcyjne nanocząstki luminescencyjne oparte na pierwiastkach ziem rzadkich do zastosowania w radioterapii
Kierownik: dr Agata Maria Szczeszak
Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Nazwa konkursu: POLONIUM
Okres realizacji: 2022-2023
Kwota finansowania: 25 000 PLN

Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)Projekt realizowany przez konsorcjum 
Kierownik: Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022-2026
Całkowita wartość projektu: 2 880 698 PLN
Opis projektu

Opracowanie nowych wysoko-entropowych kompozytów z azotkami wytwarzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperaturyProjekt realizowany przez konsorcjum 
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2022-2026
Kwota finansowania dla UAM: 202 825 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 556 535 PLN
Opis projektu

2021

Najprostsze węglowodory alifatyczne i ich pochodne w warunkach ekstremalnych
Kierownik: dr hab. Marcin Jan Podsiadło
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2021-2024
Kwota finansowania: 932 160 PLN
Opis projektu

Synteza i analiza kokryształów antybiotyków z tioamidami
Kierownik: dr Anita Grześkiewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 4
Okres realizacji: 2020-2023
Kwota finansowania: 41 965 PLN

Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu korozji bioogicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne
Kierownik: dr Joanna Karasiewicz
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nazwa konkursu: Lider XI
Okres realizacji: 2021-2025
Kwota finansowania: 1 489 950 PLN

Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie na bazie poli(2-oksazolin) do selektywnego usuwania i ilościowego oznaczania szkodliwych związków  organicznych w próbkach środowiskowych
Kierownik: dr Michał Cegłowski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2021-2025
Kwota finansowania: 1 617 600 PLN
Opis projektu

Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznychProjekt realizowany przez konsorcjum 
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Ireneusz Kownacki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 19
Okres realizacji: 2021-2025
Kwota finansowania dla UAM: 562 800 PLN
Całkowita wartość projektu: 2 220 000 PLN
Opis projektu

Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej
Kierownik: Prof. dr hab. Marek Sikorski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: CEUS UNISONO
Okres realizacji: 2021-2024
Kwota finansowania: 1 180 560 PLN
Opis projektu

Wielofunkcyjny charakter makrocyklicznych kompleksów miedzi(II) - wgląd w polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz nanomagnetyzm molekularny (NMM)
Kierownik: dr Adam Paweł Gorczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 16
Okres realizacji: 2021-2025
Kwota finansowania: 1 617 171 PLN
Opis projektu

Określenie zależności pomiędzy kwasowością koformerów a cisnieniem transferu protonu w kwasowo-zasadowych kokryształach
Kierownik: dr Ewa Maria Patyk-Kaźmierczak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA 16
Okres realizacji: 2021-2024
Kwota finansowania: 700 121 PLN
Opis projektu

Zastosowanie nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC) opartych na oleju z nasion malin jako alternatywa dla tradycyjnych filtrów UV w produktach ochrony przeciwsłonecznej
Kierownik: dr Marta Anna Marzec
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 5
Okres realizacji: 2021-2024
Kwota finansowania: 48 122 PLN

Koniugaty celujące w mitochondria jako nowe środki przeciwnowotworowe
Kierownik: Prof. dr hab. Adam Włodzimierz Huczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 21
Okres realizacji: 2021-2025
Kwota finansowania: 1 534 300 PLN
Opis projektu

2020

Reakcje uwodornienia alkenów i alkinów katalizowane związkami kobaltu
Kierownik: mgr Maciej Skrodzki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 17
Okres realizacji: 2020-2023
Kwota finansowania: 139 980 PLN
Opis projektu

Funkcjonalne diimidy naftalenowe jako materiały do zastosowań w dwu-funkcyjnych urządzeniach elektro-fluorochromowych oraz ogniwach fotowoltaicznych
Kierownik: dr hab. Monika Wałęsa-Chorab
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 9
Okres realizacji: 2020-2025
Kwota finansowania: 2 288 400 PLN
Opis projektu

Bi- i Tridentne Związki Koordynacyjne Platyny: Preparaktyka i dalsze zastosowanie w syntezie organicznej i krzemoorganicznej
Kierownik: mgr Hanna Maria Stachowiak-Dłużyńska
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 209 760 PLN
Opis projektu

Badanie zdolności sorpcyjnych i efektów indukowanych ciśnieniem w sieciach metaloorganicznych opartych na 4,4'-azo(bis)pirydynie
Kierownik: mgr Aleksandra Półrolniczak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020-2023
Kwota finansowania: 179 520 PLN
Opis projektu

Nowe modyfikatory powierzchni krzemionki z grupami zwiększającymi powinowactwo napełniacza do elastomerów
Kierownik: mgr Tomasz Franciszek Sokolnicki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM 18
Okres realizacji: 2020-2023
Kwota finansowania: 139 944 PLN
Opis projektu

Proste kobaltowe układy katalityczne do funkcjonalizacji związków organicznych
Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 18
Okres realizacji: 2020-2025
Kwota finansowania: 1 407 240 PLN
Opis projektu

Nowe materiały oparte na perylenodiimidzie do zastosowań fotowoltaicznych
Kierownik: dr hab. Ireneusz Kownacki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 1
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 485 760 PLN
Opis projektu

Nowe standardy precyzyjnych obliczeń dla przejść rotacyjno-wibracyjnych w cząsteczce wodoru oraz lekkich jonach molekularnych
Kierownik: dr hab. Mariusz Puchalski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 9
Okres realizacji: 2020-2025
Kwota finansowania: 2 103 820 PLN
Opis projektu

Nanoinżynieria multifunkcjonalnych dynamicznych sieci metalo-organicznych (flexMOFs) do procesów separacji: podejście eksperymentalne i teoretyczne
Kierownik: dr Kornel Roztocki
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 4
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 759 792 PLN
Opis projektu

Doktorat wdrożeniowy
Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: 4 edycja "Doktorat Wdrożeniowy"
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 3 153 443,4 PLN

Synteza oraz badania właściwości przeciwnowotworowych i przeciwpasożytniczych nowych pochodnych iwermektyny
Kierownik: mgr Michał Sulik
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2020-2023
Kwota finansowania: 220 000 PLN

W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych - od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych
Kierownik: mgr Paulina Ratajczyk
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 219 863 PLN

Synteza i charakterystyka wiologenów jako materiałów funkcjonalnych do zastosowań w urządzeniach elektrochromowych
Kierownik: mgr Radosław Wojciech Banasz
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2020-2024
Kwota finansowania: 218 900 PLN

2019

Zaawansowane biokompozyty dla Gospodarki jutra BIO-GNET
Projekt realizowany w konsorcjum
Kierownik: Prof. dr hab. Izabela Nowak
Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Nazwa konkursu: TEAM-NET
Okres realizacji: 2019-2023
Kwota finansowania dla UAM: 3 500 000 PLN
Całkowity budżet projektu: 20 898 921,93 PLN
Opis projektu

Zastosowanie pincerowych kompleksów kobaltu w sysntezie związków metaloidoorganicznych
Kierownik: dr hab. Grzegorz Hreczycho
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 8
Okres realizacji: 2019-2025
Kwota finansowania: 2 258 920 PLN
Opis projektu

Samoasocjujace kapsuły porowate jako multifunkcjonalne nanomateriały
Kierownik: dr hab. Artur Ryszard Stefankiewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATA BIS 8
Okres realizacji: 2019-2025
Kwota finansowania: 2 474 520 PLN
Opis projektu

Doktorat wdrożeniowy
Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: 3 edycja "Doktorat Wdrożeniowy"
Okres realizacji: 2019-2023
Kwota finansowania: 1 944 464,12 PLN

Biologiczna i fizyko-chemiczna zmienność sezonowej intensyfikacji wzrostu biomasy makroglonów w wodach śródlądowych z różnych stref biogeograficznych
Kierownik: dr hab. Radosław Pankiewicz
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 16
Okres realizacji: 2019-2024
Kwota finansowania: 1 194 960 PLN
Opis projektu

Opracownie nowoczesnych nanomateriałow dla potrójnej terapii raka wątrobokomórkowego
Kierownik: dr Radosław Grzegorz Mrówczyński
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: OPUS 16
Okres realizacji: 2019-2024
Kwota finansowania: 2 333 200 PLN
Opis projektu

Wybrane metale przejściowe (FE, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru
Kierownik: mgr Adrian Walkowiak
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nazwa konkursu: Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2019-2023
Kwota finansowania: 217 800 PLN

Katalityczne hydroborowanie związków pi-sprzężonych w układzie powtórzeniowym i przepływowym
Kierownik: dr Jakub Szyling
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 3
Okres realizacji: 2019-2023
Kwota finansowania: 853 776 PLN
Opis projektu

Synteza nowych funkcjonalnych poliolefin
Kierownik: dr Rafał Januszewski
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 3
Okres realizacji: 2019-2024
Kwota finansowania: 906 035 PLN
Opis projektu

Samo-asocjacja multi-resposywnych-dynamicznych nanosensorów molekularnych i supramolekularnych
Kierownik: dr Wojciech Janusz Drożdż
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: SONATINA 3
Okres realizacji: 2019-2023
Kwota finansowania: 802 984 PLN
Opis projektu

Kwas etidronowy i jego reakcje kompleksowania z konkurencyjnymi jonami metali
Kierownik: dr Martyna Nowak
Instytucja finansująca: NCN
Nazwa konkursu: MINIATURA 3
Okres realizacji: 2019-2024
Kwota finansowania: 24 530 PLN

2018

HighChem
Kierownik: dr hab. Piotr Pawluć
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji: 2018-2023
Kwota finansowania: 2 969 843,04 PLN
Całkowita wartość projektu: 3 061 693,86 PLN 
Strona projektu