Studia II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich studiów pierwszego stopnia o profilu chemicznym. Zmiana realizowanej wcześniej specjalności na proponowane w ofercie Wydziału wymagać będzie uzupełnienia różnic programowych.

Chemia

Wybierając studia na kierunku Chemia zdobędziesz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. W ramach wybranej specjalności oprócz przedmiotów obowiązkowych wybierzesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne.

Chemia materiałowa

Kierunek Chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne. Taki sposób kształcenia umożliwi Tobie biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczyni się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Analityka produktów spożywczych

Studia na kierunku Analityka produktów spożywczych umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych. Analityka produktów spożywczych uwzględnia i respektuje obecne przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Wybierając studia na tym kierunku zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą artykułów spożywczych i pokrewnych, ich charakterystyki oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Archeometria

Archeometria jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Kierunek Archeometria jest odpowiedzią na przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Trzysemestralna chemia dla inżynierów

Studia magisterskie, trwające trzy semestry, dedykowane  osobom posiadającym tytuł inżyniera.

Chemistry

This two-year master studies aim at training students in areas of great relevance such as: organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, nanosciences, nanomedicine, innovative materials, medical and pharmaceutical chemistry. The courses, apart from highly regarded Polish scientists, are going to be conducted also by the worldwide scientists from Japan, Spain, Italy and UK.