Studia II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich studiów pierwszego stopnia o profilu chemicznym. Zmiana realizowanej wcześniej specjalności na proponowane w ofercie Wydziału wymagać będzie uzupełnienia różnic programowych.

Chemia

Wybierając studia na kierunku Chemia zdobędziesz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. W ramach wybranej specjalności oprócz przedmiotów obowiązkowych wybierzesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne.

Chemia materiałowa

Kierunek Chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne. Taki sposób kształcenia umożliwi Tobie biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczyni się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Analityka żywności

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zdobędziesz wiedzę o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Ramowe programy studiów 2018-2020 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia II stopnia w roku akademickim 2018/2019)

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia