Kryteria oceny okresowej pracowników naukowych

I. Działalność badawcza

 1. Pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny, który nie wykazał w okresie podlegającej ocenie żadnej aktywności publikacyjnej (N0) nie może uzyskać oceny pozytywnej w zakresie działalności naukowej.
 2. Publikacje naukowe (monografie i artykuły) z uwzględnieniem rangi wydawnictw i czasopism.
 3. Działalność innowacyjna i praktyczne zastosowanie efektów badań naukowych (np. opracowanie strategii, metody, scenariusza, planu, programu, technologii oraz ewentualnie podpisane umowy, uzyskane zlecenia, patenty, zgłoszenia patentowe).
 4. Aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania.
 5. Staże naukowe krajowe i zagraniczne.
 6. Członkostwo w ważnych dla danej dyscypliny krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych.

II. Działalność dydaktyczna

 1. Nauczyciel akademicki, który uzyskał średnią ocenę zajęć z całego ocenianego okresu niższą niż 3,0 nie może uzyskać oceny pozytywnej w zakresie działalności dydaktycznej.
 2. Prowadzenie lub udział w promowaniu nowych form dydaktycznych, granty dydaktyczne itp.
 3. Autorstwo lub tłumaczenie podręczników i innych pomocy dydaktycznych
 4. Zajęcia w innych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą.
 5. Ocena kierownika laboratorium dydaktycznego lub prodziekana ds. studenckich

III. Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 1. Organizowanie konferencji, sympozjów i sesji naukowych.
 2. Popularyzacja oraz upowszechnianie naukowej wiedzy i kultury (publikacje popularnonaukowe, prelekcje np. dla młodzieży i uniwersytetów III wieku, udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę i kulturę).
 3. Organizowanie współpracy z zagranicą.
 4. Udział w tworzeniu infrastruktury badawczej lub zaplecza badań naukowych i dydaktyki.

IV. Podnoszenie kompetencji zawodowych

 1. Rozwój kompetencji naukowych, w tym staże naukowe, wszczęte postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
 2. Rozwój kompetencji dydaktycznych.

Przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

Złożenie przez nauczyciela akademickiego oświadczenia następującej treści:

„Oświadczam, iż mój dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny w okresie objętym oceną nie narusza przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej”.