Projekt Kompetentny Nauczyciel

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2022-10-31

Projektem zostaną objęci studenci Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki UAM w ramach:

 1. kierunku chemia studia I stopnia NOWA specjalność studia nauczycielskie Nauczanie Chemii i Fizyki
  1. założeniem jest przyjęcie do projektu 12 studentów/studentek (w roku akademickim 2019/2020)
  2. studenci specjalności Nauczanie Chemii i Fizyki otrzymają uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów chemii i fizyki
 2. modułu edukacyjnego dla studentów I stopnia
  1. założeniem jest przyjęcie do projektu 40 studentów/studentek (w roku akademickim 2019/2020) ze wszystkich specjalności kierunku chemia oraz kierunku chemia aplikacyjna chcących nabyć uprawnienia do nauczania chemii. Zainteresowani studenci zostaną zrekrutowani w 1 semestrze studiów (zajęcia z modułu edukacyjnego (bloku pedagogicznego) rozpoczną się
   w semestrze letnim).
 3. modułu edukacyjnego dla studentów II stopnia
  1. założeniem jest przyjęcie do projektu 18 studentów/studentek (w roku akademickim 2019/2020)  skierowany jest do studentów II stopnia wszystkich specjalności na Wydziału Chemii , którzy zrealizowali Moduł edukacyjny na studiach I stopnia. Zainteresowani studenci zostaną zrekrutowani w 1 semestrze studiów (zajęcia z modułu edukacyjnego (bloku pedagogicznego) rozpoczną się w semestrze letnim).

W ramach projektu studenci Wydziału Chemii przygotowujący się do zawodu nauczyciela otrzymają wsparcie w zakresie:

 1. przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy w szkole zgodnie z propozycją Nowego Modelu Kształcenia Przyszłych Nauczycieli realizowane będzie przez Uniwersytecki Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli
 2. Tutoringu czyli indywidualnej opieki nad studentem, którego celem jest rozwój naukowy i osobisty podopiecznego. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Chemii.
 3. przygotowania praktycznego do prowadzenia zajęć laboratoryjnych w roli nauczyciela – eksperymentatora, popularyzatora chemii wykorzystującego technologię informacyjną oraz czujniki chemiczne Pasco, tak by każdy temat zilustrować pokazem lub ciekawym materiałem z zakresu TIK
 4. przygotowania praktycznego do roli mentora i opiekuna uczniów samodzielnie wykonujących eksperymenty chemiczne z zakresu podstawy programowej z wykorzystaniem czujników chemicznych w grupach lub indywidualnie,
 5. przygotowania do pracy w terenie – w najbliższym otoczeniu uczelni/szkoły i zbierania za pomocą czujników Pasco danych do ich analizy

Wiedza i umiejętności nabyte w ramach zajęć z modułu psychologiczno-pedagogicznego raz dydaktyki przedmiotowej będą ćwiczone i rozwijane podczas praktyk śródrocznych, na które studenci będą udawać się z nauczycielem akademickim, a także podczas praktyk ciągłych.

W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej dla studentów – przyszłych nauczycieli chemii w ramach projektu planowane jest uzupełnienie zasobów bibliotecznych, zakup tabletów i czujników chemicznych umożliwiających prowadzenie doświadczeń na Wydziale oraz zabranie ich do szkół biorących udział w projekcie na praktyki.


Projekt nr POWR. 03.01.00-00-KN40/18 został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój