Chemia

Opis studiów

Wybierając studia na kierunku Chemia zdobędziesz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. W ramach wybranej specjalności oprócz przedmiotów obowiązkowych wybierzesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne. Taki sposób kształcenia umożliwia praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w nowoczesnych  laboratoriach badawczych, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem specjalistycznych programów  komputerowych i dostępnych baz danych oraz krytyczną ocenę otrzymanych wyników badań eksperymentalnych w oparciu  o najnowszą literaturą fachową.

Atuty kierunku

Kierunek Chemia UAM posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych, komfortowych salach laboratoryjnych i dydaktycznych, dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych z rozbudowaną infrastrukturą badawczą. Dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach zdobędziesz wiedzę i doświadczenie związane z wybranymi ścieżkami kształcenia. Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z indywidualnego podejścia do studenta, dużej elastyczności w doborze przedmiotów i realizacji interesujących projektów i badań. Absolwenci studiów II stopnia posiadają ugruntowaną wiedzę z wielu dziedzin chemii.

Specjalności w ramach kierunku

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia badawcza,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Chemia ogólna,
 • Chemia sądowa.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Chemia produktów naturalnych,
 • Elementy analityki medycznej,
 • Polimery,
 • Krystalografia rentgenowska,
 • Praktyczne aspekty metod instrumentalnych,
 • Synteza katalizatorów,
 • Analiza zanieczyszczeń powietrza,
 • Ekologia,
 • Badania nad syntezą substancji odurzających i psychotropowych
 • Spektroskopia,
 • Fotochemia i fotobiologia,
 • Wykłady monograficzne,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Kariera

Absolwenci Wydziału Chemii są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej oraz laboratoriach diagnostycznych i kryminalistycznych.

Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Po ukończeniu studiów magisterskich można podjąć studia III stopnia (doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.


W sprawach stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia prosimy o kontakt z:

mgr Anną Minikowską