Chemia medyczna z projektowaniem leków

microscope and DNA helix

Opis studiów

Kierunek Chemia medyczna z projektowaniem leków to kierunek, po zakończeniu którego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Przez pierwsze dwa semestry student uzyskuje wiedzę oraz umiejętności z podstawowych przedmiotów chemicznych z naciskiem na chemię organiczną oraz wstępnych zagadnień z chemii medycznej. Od 3. semestru poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, wprowadzony zostaje szereg przedmiotów specjalistycznych w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym umożliwiających zrozumienie chemii medycznej na poziomie molekularnym.

Atuty kierunku

W trakcie specjalistycznych pracowni, które są realizowane przez studentów od czwartego semestru, wykorzystywana jest nowoczesna aparatura badawcza, a tematyka badawcza jest aktualna i odpowiada potrzebom rynku pracy. W trakcie tych zajęć studenci zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnej pracy w laboratorium oraz poszerzają swoją wiedzę chemiczną.

Kariera

Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności, w jaki sposób otrzymywać nowe leki, w jaki sposób przeprowadzać badania nad nimi oraz jakie metody wykorzystywać w procesie ich projektowania. Absolwenci kierunku Chemia medyczna z projektowaniem leków posiadają kompetencje z zakresu chemii medycznej w aspekcie projektowania nowych leków, co stanowi olbrzymi atut na rynku pracy w tym obszarze.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Chemia medyczna,
 • Podstawy chemii,
 • Podstawy chemii analitycznej w farmacji,
 • Matematyka i podstawy biostatystyki,
 • Metody ustalania struktury biocząsteczek,
 • Chemia biocząsteczek,
 • Dokowanie molekularne,
 • Biofarmacja,
 • Systemy dostarczania leków.

Rekrutacja

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną.

tabela z wymaganiami

Dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. W przypadku, gdy kandydat nie ma oceny z przedmiotu/poziomu wskazanego w zasadach rekrutacji, to uzyskuje 0 punktów z tego przedmiotu/poziomu.
 2. Jeżeli w zasadach rekrutacji brany pod uwagę jest język polski to obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom posiadającym zagraniczne świadectwo maturalne, uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.
 3. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 4. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej.
 5. Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów wskazany został w tabeli . W przypadku innych krajów niż wymienione w tabeli, wyniki z wymaganych przedmiotów, przelicza się proporcjonalnie na procenty poziomu rozszerzonego nowej matury, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania tego dokumentu - maksymalna ocena zagranicznego dokumentu odpowiada 100% polskiej matury, a najniższa ocena pozytywna na zagranicznym dokumencie odpowiada 30% polskiej matury.

Tryb II: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości).

tabela z punktacja

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna – laureat

W sprawach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia medyczna i projektowanie leków prosimy o kontakt z:

mgr Izabelą Banaszyk-Sabok