Chemia

Opis studiów

Studia na kierunku chemia są adresowane do osób chcących poznawać struktury i właściwości substancji, przemiany zachodzących procesów chemicznych, eksperymentować i odkrywać nowe związki chemiczne, bezpiecznie pracować w laboratorium. Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, organicznej, nieorganicznej, fizycznej, technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Podczas studiów rozwijane są kompetencje społeczne umiejętności kognitywne, takie jak: rozumienie, analizowanie i interpretowanie danych pomiarowych oraz wyciąganie wniosków.

Atuty kierunku

Kierunek Chemia UAM posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych, komfortowych salach laboratoryjnych i dydaktycznych, dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych z rozbudowaną infrastrukturą badawczą.  Studenci w trakcie I semestru mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kompensacyjnych. Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z indywidualnego podejścia do studenta w postaci wsparcia osobistego tutora (opiekuna).  Student z jego pomocą wybiera w trakcie II semestru wybiera przedmioty, które będzie chciał realizować w ramach specjalności.

Specjalności

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Chemia materiałowa,
 • Chemia ogólna,
 • Chemia sądowa,
 • Synteza i analiza chemiczna,
 • Monitoring chemiczny środowiska,
 • General chemistry

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy chemii analitycznej,
 • Podstawy chemii nieorganicznej,
 • Podstawy chemii organicznej,
 • Podstawy chemii fizycznej,
 • Podstawy technologii chemicznej,
 • Podstawy analizy instrumentalnej,
 • Toksykologia,
 • Metody spektralne,
 • Krystalochemia.

Kariera

Absolwenci studiów I stopnia Wydziału Chemii są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej oraz laboratoriach diagnostycznych i kryminalistycznych. Studenci nabywają umiejętności językowe potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci  mają możliwość rozpoczęcia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w ramach Modułu edukacyjnego zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli. Po ukończeniu studiów licencjackich można podjąć studia II stopnia (magisterskie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Rekrutacja

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną.

Dodatkowe informacje o przeliczaniu punktów

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przelicza się na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt)
 2. Absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), dla których stosuje się tryb I postępowania kwalifikacyjnego, wyniki egzaminu maturalnego przelicza się na procenty nowej matury zgodnie z zasadami podanymi w tabelach poniżej:

Tryb II: dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości).

Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z zasadą:

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat

Olimpiada Statystyczna – laureat


W sprawach stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia prosimy o kontakt z:

mgr Izabelą Banaszyk