Informacja dla studentów kończących studia drugiego stopnia

W związku z Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 3 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 4 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 5 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, prosimy studentów o zapoznanie się z  poniższą instrukcją postępowania przed obroną licencjacką i Zarządzeniem Dziekana Wydziału Chemii na rok akademicki 2020/2021. Instrukcje odnośnie działań w APD znajdują się na stronie wydziałowej oraz na stronie internetowej: http://apd.amu.edu.pl

WAŻNE! PRZED REJESTRACJĄ PRACY STUDENT MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE WPISY W USOS WEB (ROZLICZONY ETAP STUDIÓW)

6 kroków do Magisterki 2022

 1. Rozliczenie ostatniego etapu studiów. Upewnij się czy zgodnie z Twoim programem studiów zapisany jesteś na wszystkie zajęcia i zadbaj, aby wszystkie oceny były wpisane do USOS-a.

 2. Aby rozpocząć działania w APD wyślij do BOS Wydziału Chemii wchem@amu.edu.pl ze swojego maila studenckiego następujące informacje:
  • tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym została przygotowana (język oryginału),
  • imię (imiona) i nazwisko Promotora,
  • imię (imiona) i nazwisko Recenzenta,

 3. Uzupełnij dane w APD pamiętając o:
  • wpisaniu tytułu po angielsku,
  • słowach kluczowych po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
  • streszczeniu po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
  • przesłaniu pliku pracy (format PDF), pamiętaj o tym, że nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków. Wymagania edytorskie pracy: czcionka w tekście Times New Roman wielkość 12 pkt.; czcionka w przypisach Times New Roman 10 pkt.; interlinia 1,5; marginesy górny i dolny wielkość 2,5 cm, marginesy boczne - lewy 3,5 cm, prawy 2,0 cm; numeracja stron cyframi arabskimi; tytuły rozdziałów czcionka pogrubiona. Pierwsza strona powinna zawierać: nazwę uczelni; nazwę wydziału;  imiona i nazwisko; nr albumu; kierunek i specjalność; zakład; tytuł pracy w języku polskim i angielskim; w prawym górnym rogu imię, nazwisko i podpis promotora,
  • zatwierdzeniu w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy,
  • praca powinna mieć status gotowa do obrony tydzień przed egzaminem magisterskim.

 4. Wyślij informacje o składzie Komisji Egzaminacyjnej, terminie obrony (dzień i godzina) na wchem@amu.edu.pl (najpóźniej tydzień przed egzaminem magisterskim).

 5. Podczas egzaminu oczaruj Komisję swoją wiedzą (zagadnienia na egzamin magisterski).

 6. Kiedy uzyskasz w UsosWeb  informację, że Twój dyplom jest do odbioru, wtedy przynieś do BOS-u podpisaną obiegówkę (nie przynoś wydrukowanej pracy magisterskiej). Magistranci nie płacą za dyplom, otrzymują 4 dyplomy, w tym jeden w języku angielskim.
JESTEŚ MAGISTREM WYDZIAŁU CHEMII

Click here for English version


Zarządzenia i instrukcje APD

APD Instrukcja promotor recenzentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja promotor recenzent (1.1 MB)
APD Instrukcja protokół elektronicznyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja protokół elektroniczny (561.7 KB)
APD Instrukcja studentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja student (735.2 KB)
Archiwum Prac DyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Archiwum Prac Dyplomowych (2.6 MB)
Jednolity System AntyplagiatowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Jednolity System Antyplagiatowy (1.3 MB)
Egzamin dyplomowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Egzamin dyplomowy (1.9 MB)
Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowych (443.1 KB)