Studia

globus oraz książki leżące na brązowym drewnianym biurku

Informacje

 • Rekrutacja

  Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się poprzez Uczelniany System Obsługi Studenta USOS.

  Termin: od drugiej połowy lutego danego roku

 • Kryteria oceniania
  1. Średnia ocen z okresu studiów poprzedzającego wyjazd – minimalna wymagana średnia wynosi 3,5;
  2. Dobra lub bardzo dobra znajomość języka obcego, w którym odbywać się będą zajęcia na uczelni partnerskiej (preferowane certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające poziom znajomości języka obcego);
  3. Działalność w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, działalność sportowa, uczestnictwo w konferencjach, publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów, inna aktywność akademicka;
  4. Duża chęć wzięcia udziału w wymianie w ramach Erasmus+ i kultura osobista zapewniająca godne reprezentowanie Wydział Chemii UAM.
 • Formalności

  Porozumienie o programie studiów - Learning Agreement

  Student zobowiązany jest do wypełnienia Porozumienia o programie studiów – Learning Agreement. Jest to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć na uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. LA podpisuje Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ (dr Iwona Gulaczyk). Ponadto, porozumienie podpisuje student oraz koordynator uczelni zagranicznej.

  Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej.

  Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

  Poza LA należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę finansową, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni partnerskiej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

 • Stypendia

  A. długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk - od 2 do 12 miesięcy;

  B. krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;

  Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku wyjazdu na praktyki również „niedawny absolwent”*) otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

  Ad. A

  indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych w roku akademickim 2023/2024:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;
  • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 600 Euro; praktyki: 750 Euro.

  Ad. B

  Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 79 EUR dziennie do 14 dni działania i 56 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

  Uprawnieni studenci i doktoranci mogą otrzymać dodatkowo dopłaty uzupełniające do wsparcia indywidualnego:

  Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

  W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

  Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

  Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

  -  Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

  Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

  Grupa osób
  Kryterium, na podstawie którego zostanie przyznana dopłata  uzupełniająca
  Osoby z niepełnosprawnościami
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Osoby ze środowisk uboższych

  Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

  WSPARCIE WŁĄCZENIA

  Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

 • Dodatkowe stypendia Santander
  Fundacja Santander Bank Polska SA ufundowała stypendia  dla najlepszych studentów biorących udział w programie Erasmus+ w roku akademickim 2024/25. Nabór wniosków trwa do 19 kwietnia.
  Serdecznie zachęcamy do aplikowania!

  Sprawdź szczegóły

  infografika

 • Ubezpieczenie

  Jako stypendysta programu Erasmus+ student zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)wydawana przez NFZ.

  Erasmus+ Pakiet Informacyjny Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • Zaliczenie programu studiów

  W celu zaliczenia studiów za granicą w ramach programu Erasmus+, student zobowiązany jest dostarczyć do Administratora Programu Erasmus+ Wydziału Chemii, mgr Marii Bączkowskiej (marysiab@amu.edu.pl) w terminie określonym w umowie stypendialnej:

  • Potwierdzenie pobytu na uczelni partnerskiej (Confirmation of Erasmus Study Period). Dokument ten musi być podbity pieczątką uczelni i podpisany przez upoważnioną osobę;
  • Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany (Transcript of Records) wraz z uzyskanymi przez studenta ocenami i punktami ECTS.

  Ponadto, student zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety on-line.

  Okres studiów odbytych za granicą w ramach programu Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów na Wydziale Chemii UAM. Program zajęć na uczelni zagranicznej powinien być tak dostosowany przez studenta, aby uniknąć większych różnic programowych. W przypadku różnic różnic programowych student jest zobowiązany zaliczyć brakujące przedmioty na uczelni macierzystej po powrocie z wymiany.

Dokumenty

Poradnik-mobilnosciowy1.pdfObowiązującyMalwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Poradnik-mobilnosciowy1.pdf (8.4 MB)
Santander_Open_Academy_Erasmus_infografika_A4_Poznan.jpgObowiązującyMalwina Gabryel
JPG
Pobierz JPG Santander_Open_Academy_Erasmus_infografika_A4_Poznan.jpg (404.5 KB)