Prof. UAM dr hab.Joanna Świetlik

Ukończyła studia magisterskie (specjalność Chemia Środowiska) na Wydziale Chemii UAM. W latach 1998–2002, w Zakładzie Technologii Uzdatniania Wody, realizowała badania do swojej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Koncepcje usuwania nadmiernej ilości naturalnej materii organicznej z wody wodociągowej dla miasta Poznania”, która w 2005 r. otrzymała Nagrodę Miasta Poznania „za opracowanie wytycznych do modernizacji technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody Mosina, zaopatrującej w wodę miasto Poznań”. Trwające kilka lat prace modernizacyjne SUW Mosina, mające na celu wdrożenie zaproponowanych wytycznych, zakończyły się w 2015 r.uruchomieniem tzw. II stopnia uzdatniania wody dla miasta Poznania.

W 2017 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu badań pt.: „Przyczyny spadku stabilności biologicznej wody wodociągowej podczas jej dezynfekcji i dystrybucji”, będącego podsumowaniem wieloletniej współpracy badawczo-rozwojowej z największymi przedsiębiorstwami wodociągowymi Polski i Europy.

W latach 2003-2019 była zatrudniona w Zakładzie Technologii Uzdatniania Wody na stanowisku adiunkta (2003-2017), adiunkta z habilitacją (2017-2018) i profesora uczelni (2019). Od 2020 r. pracuje na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Analityki Chemicznej i Środowiskowej.

W swoim dorobku ma 55 artykułów naukowych w czasopismach tematycznych i materiałach konferencyjnych, które były cytowane ponad 2130 razy (wg. Google Scholar). Jest współautorem książki oraz podręcznika o tematyce związanej z uzdatnianiem wody do picia. Ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami wodociągowymi, co zaowocowało już realizacją 17 projektów badawczych na zlecenie przemysłu.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WTEcp2YAAAAJ&view_op=list_works

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3493-9150

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Swietlik

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602231427

Tematyka badawcza:

 • optymalizacja procesów jednostkowych w technologii uzdatniania wody
 • analiza zjawisk biologicznych i chemicznych zachodzących w systemach dystrybucji oraz ich wpływ na końcową jakość wody do picia u konsumenta
 • starzenie przewodów wodociągowych wykonanych z tworzyw sztucznych w warunkach eksploatacyjnych
 • mikroplastik w wodzie wodociągowej
 • korozja w sieciach dystrybucyjnych
 • naturalna materia organiczna (NMO)
 • biodegradacja związków organicznych w środowisku wodnym
 • produkty uboczne procesów jednostkowych opartych na stosowaniu silnych utleniaczy
 • J. Świetlik, A. Dąbrowska, U.   Raczyk-Stanisławiak, J. Nawrocki, „Reactivity of natural organic matter   fractions with chlorine dioxide and ozone”. Water Research 38(3), 547-558, 2004.
 • J. Świetlik and E. Sikorska: „Application of   fluorescence spectroscopy in the studies of natural organic matter fractions reactivity   with chlorine dioxide and ozone”. Water Research, 38(17), 3791-3799, 2004.
 • B. Kasprzyk-Hordern, U. Raczyk-Stanisławiak, J. Świetlik, J. Nawrocki: „Catalytic ozonation of natural organic matter on   alumina”. Applied Catalysis B: Environmental, 62, 345-358, 2006.
 • J. Świetlik, U. Raczyk-Stanisławiak, J.   Nawrocki: „The influence of disinfection on aquatic biodegradable organic   carbon formation”. Water Research, 43,   463-473, 2009.
 • K. Gromadzka, A. Waśkiewicz, P. Goliński, J. Świetlik: „Occurrence of estrogenic mycotoxin - zearalenone in aqueous environmental samples”. Water Research, 43, 1051-1059, 2009.
 • J. Nawrocki, U. Raczyk-Stanisławiak, J. Świetlik, A. Olejnik, M. Sroka: „Corrosion in   a distribution system. Steady water and its composition”. Water Research, 44(6), 1863-1872,   2010.
 • J. Świetlik, U. Raczyk-Stanisławiak, P.   Piszora, J. Nawrocki: „Corrosion in drinking water pipes: The importance of   green rusts”. Water Research, 46(1), 1-10, 2012.
 • M. Bekbolet, C. Uyguner   Senem, J. Świetlik: “Natural organic matter: definitions and characterization” w “Control of Disinfection By-Products” – praca zbiorowa pod redakcją A. Nicolaou, H. Selcuk, L. Rizzo, Nova SciencePublishers, Inc, 2007, ISBN 1- 60021-322-7.
 • L. Fijołek, J. Świetlik, M. Frankowski, The   influence of active carbon contaminants on the ozonation mechanism   interpretation. Scientific   Reports 11 (1), 1-9, 2021.

Kariera:

 • 1998 - Mgr
 • 2003 - Dr
 • 2017 - Dr hab.
 • 2019 – Prof. UAM

Funkcje:

 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – członek
 • Rada Programowa Kierunku Studiów Analityka Żywności - członek