Prof. UAM dr hab.Piotr Nowicki

Pracownik samodzielny

W roku 2004 ukończył studia magisterskie na kierunku Chemia (Wydział Chemii UAM). Na tym samym wydziale w roku 2008 obronił rozprawę doktorską pt. „Właściwości fizykochemiczne modyfikowanych azotem węgli aktywnych” (promotor Prof. dr hab. Helena Wachowska). W latach 2008-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Chemii i Technologii Węgla, a następnie w Pracowni Chemii Stosowanej. W roku 2017 uzyskał habilitację na podstawie monotematycznego cyklu artykułów naukowych pt. „Badanie właściwości fizykochemicznych oraz ocena zdolności sorpcyjnych adsorbentów węglowych otrzymanych z materiałów odpadowych i niskiej jakości węgli brunatnych”. Od roku 2018 zajmuje stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Chemii Stosowanej. Jest współautorem ponad 90 publikacji w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science. Za pracę naukową i dydaktyczną został wyróżniony między innymi: Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy, Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa dla Wybitnych Młodych Naukowców, Stypendium Naukowym JM Rektora UAM dla nauczycieli akademickich oraz wielokrotnie Zespołową Nagrodą JM Rektora UAM.

Portale naukowe:

Kariera:

 • 2004: Mgr
 • 2008: Dr
 • 2017: Dr hab.
 • 2018: Prof. UAM
 • Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Węgla PTChem (od 2019)
 • Członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych O/PAN w Lublinie (od 2019)
 • Członek Komisji Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców O/PAN w Lublinie (od 2016)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Węglowego (od 2009)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2005)
 • Członek Rady Dyscypliny Wydziału Chemii UAM
 • Otrzymywanie węgli aktywnych, biowęgli i sorbentów mineralno-węglowych z węgli kopalnych, biomasy oraz przemysłowych materiałów odpadowych (z wykorzystaniem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego)
 • Modyfikacja materiałów węglowych poprzez wprowadzanie azotowych i/lub tlenowych grup funkcyjnych oraz obróbkę termochemiczną
 • Wykorzystanie materiałów węglowych w procesie usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z fazy gazowej, ciekłej oraz gleby
 • Zastosowanie materiałów węglowych w urządzeniach do magazynowania energii elektrycznej (np. ogniwach litowo-jonowych lub kondensatorach elektrochemicznych) oraz jako paliwa odnawialne

Najważniejsze publikacje:

 1. M. Gęca, M. Wiśniewska, P. Nowicki, Modified method of lignocellulose content determination and its use for the analysis of selected herbs - precursors of biochars and activated carbons, Measurement – 2023, 212: 112672
 2. T. Kalak, M. Kaczmarek, P. Nowicki, R. Pietrzak, Y. Tachibana, R. Cierpiszewski, Preparation of nitrogen‑enriched pine sawdust‑based activated carbons and their application for copper removal from the aquatic environment, Wood Science and Technology – 2022, 56: 1721-1742
 3. M. Gęca, M. Wiśniewska, P. Nowicki, Biochars and activated carbons as adsorbents of inorganic and organic compounds from multicomponent systems – a review, Advances in Colloid and Interface Science – 2022, 305: 102687
 4. J. Kazmierczak-Razna, D. Kasprzak, M. Walkowiak, R. Pietrzak, P. Nowicki, N-doped sawdust-based activated biocarbons prepared by microwave assisted heat treatment as potential electrode materials for supercapacitors, Journal of Wood Chemistry and Technology – 2021, 41(6): 307-320
 5. M. Wiśniewska, P. Nowicki, K. Szewczuk-Karpisz, M. Gęca, K. Jędruchniewicz, P. Oleszczuk, Simultaneous removal of toxic Pb(II) ions, poly(acrylic acid) and Triton X-100 from their mixed solution using engineered biochars obtained from horsetail herb precursor – Impact of post-activation treatment, Separation and Purification Technology – 2021, 276: 119297
 6. K. Szewczuk-Karpisz, M. Wiśniewska, P. Nowicki, P. Oleszczuk, Influence of protein internal stability on its removal mechanism from aqueous solutions using eco-friendly horsetail herb-based engineered biochar, Chemical Engineering Journal – 2020, 388: 124156
 7. K. Szewczuk-Karpisz, P. Nowicki, Z. Sokołowska, R. Pietrzak,Hay-based activated biochars obtained using two different heating methods as effective low-cost sorbents: Solid surface characteristics, adsorptive properties and aggregation in the mixed Cu(II)/PAM system, Chemosphere – 2020, 250: 126312
 8. A. Bazan-Woźniak, P. Nowicki, R. Pietrzak, The influence of activation procedure on the physicochemical and sorption properties of activated carbons prepared from pistachio nutshells for removal of NO2/H2S gases and dyes, Journal of Cleaner Production – 2017, 152: 211-222
 9. P. Półrolniczak, P. Nowicki, K. Wasiński, R. Pietrzak, M. Walkowiak, Biomass-derived hierarchical carbon as sulfur cathode stabilizing agent for lithium-sulfur batteries, Solid State Ionics – 2016, 297: 59-63
 10. J. Kazmierczak-Razna, B. Gralak-Podemska, P. Nowicki, R. Pietrzak, The use of microwave radiation for obtaining activated carbons from sawdust and their potential application in removal of NO2 and H2S, Chemical Engineering Journal – 2015, 269: 352-358
 11. P. Nowicki, P. Skibiszewska, R. Pietrzak, Hydrogen sulphide removal on carbonaceous adsorbents prepared from coffee industry waste materials, Chemical Engineering Journal – 2014, 248: 208-215
 12. P. Nowicki, M. Supłat, J. Przepiórski, R. Pietrzak, NO2 removal on adsorbents obtained by pyrolysis and physical activation of corrugated cardboard, Chemical Engineering Journal 2012, 195 – 196: 7-14
 13. R. Pietrzak, K. Jurewicz, P. Nowicki, K. Babeł, H. Wachowska, Nitrogen-enriched bituminous coal based active carbons as materials for supercapacitors, Fuel – 2010, 89: 3457-3467
 14. P. Nowicki, H. Wachowska, R. Pietrzak, Active carbons prepared by chemical activation of plum stones and their application in removal of NO2, Journal of Hazardous Materials – 2010, 181: 1088-1094
 15. P. Nowicki, R. Pietrzak, Carbonaceous adsorbents prepared by physical activation of pine sawdust and their application for removal of NO2 in dry and wet conditions, Bioresource Technology – 2010, 101: 5802-5807
 16. K. Jurewicz, R. Pietrzak, P. Nowicki, H. Wachowska, Capacitance behaviour of brown coal based active carbon modified through chemical reaction with urea, Electrochimica Acta – 2008, 53: 5469-5475