Prof. dr hab.Marcin Kwit

Kierownik Zakładu Stereochemii Organicznej

Marcin Kwit ukończył z wyróżnieniem studia chemiczne na Wydziale Chemii UAM w 1998 r. Pracę magisterską („Difenimidy - molekularne propellery o indukowanej helikalności”) wykonanał pod opieką prof. Jacka Gawrońskiego. Wyróżnioną Nagrodą Prezesa Rady Ministrów pracę doktorską („Chiralne struktury z DACH-em. Synteza i analiza spektroskopowa”) obronił 13 maja 2003 r. Po obronie doktoratu i stażu podoktorskim w grupie późniejszego Laureata Nagrody Nobla, prof. Bena L. Feringi (Groningen, Holandia) został zatrudniony na etacie adiunkta na Wydziale Chemii UAM. W 2012 roku, na podstawie rozprawy „Oznaczenia konfiguracji absolutnej związków konformacyjnie labilnych”, kolokwium i wykładu uzyskał habilitację a w 2015 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2020 decyzją Prezydenta RP został mianowany profesorem.

Oprócz Nagrody Prezesa RM, prof. Kwit został wyróżniony Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, Stypendium Start, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie), Stypendium Miasta Poznania oraz Nagrodami Rektora (kilkukrotnie).

  • 1998 r.: magister
  • 2003 r.: doktor
  • 2012 r.: doktor habilitowany
  • 2020 r.: profesor

Funkcje:

  • Kierownik Zakładu Stereochemii Organicznej
  • Zastępca Przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  • Dynamiczna chemia wiązań kowalencyjnych - chiralne makrocykle i klatki molekularne jako receptory, selektory, katalizatory i tektony.
  • Stereokontrolowana synteza organiczna - enancjoselektywne reakcje katalizowane kompleksami cynku lub nietypowymi kwasami Lewisa.
  • Dynamiczna stereochemia - indukcja i transfer chiralności w molekularnych propellerach; molekularne sondy chiralności o indukowanej aktywności optycznej.
  • Spektroskopia dichroizmu kołowego - struktura chiralnych związków organicznych lub ich agregatów, określana przy pomocy komplementarnych metod eksperymentalnych i teoretycznych; stereochemia związków organicznych o dużej labilności konformacyjnej.

Wykaz publikacji znajdziesz tutaj.