Prof. dr hab.Izabela Nowak

prof. Izabela Nowak 2021
Kierownik Zakładu Chemii Stosowanej

Prof. dr hab. Izabela Nowak pracę magisterską, z zakresu nowych nieorganicznych związków niobu, wykonywała na Uniwersytecie w Reading (UK), gdzie przebywała przez w latach 1992-1993. W początkowym okresie badań w ramach pracy doktorskiej zajmowała się wprowadzaniem niobu w pozycje pozaszkieletowe zeolitów, by w końcu zająć się zagadnieniami związanymi z syntezą nowych materiałów mezoporowatych. Z kolei rozprawa habilitacyjna (nagrodzona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.) dotyczyła oprócz syntezy i charakterystyki, także właściwości katalitycznych nanoporowatych materiałów przeznaczonych do procesów utleniania w fazie ciekłej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego rozpoczęła tworzenie własnego zespołu badawczego. W 2014 uzyskała tytuł naukowy profesora. W latach 2006-2016 była opiekunem specjalności Chemia Kosmetyczna na kierunku chemia, a od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Chemii Stosowanej Wydziału Chemii UAM. Te oba nurty badawczo-dydaktyczne przeplatają się w ostatnich latach jej kariery zawodowej.

Przebywała wielokrotnie na stażach naukowych - w roku 2001 na rocznym stażu naukowym w Leverhulme Centre for Innovative Catalysis, University of Liverpool, UK (Rohm&Haas stipend), w 2003 roku na stypendium Fulbrighta w Kent State University (KSU), zaś w 2007 była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej (ponowny pobyt w KSU). Była kierownikiem wielu projektów centralnie koordynowanych (KBN/MNiSW/NCN/NCBiR, FNNP i innych). Od 2006 roku organizuje „Seminaria z przemysłem kosmetycznym”, a także współorganizowała wiele konferencji zagranicznych w Poznaniu (np. Group 5 Conference, Baltsilica-2014, COST Action CM1104, Certification Meetings Chemlab-II). Była także wielokrotnie zapraszana do komitetów naukowych konferencji (np. Nanoporous Materials – NANO w Kanadzie). Jest laureatką wielu nagród: Polskiego Klubu Katalizy dla młodych naukowców (1995); naukowej dla Młodych Badaczy Kapituły Naukowej Miasta Poznania (1998); Fundacji im S. Batorego (1999), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2005); nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry / Chemical Engineering” (2011), Medalu Okolicznościowego PTChem (2015) oraz kilkukrotnie Rektora UAM.

 • 1993: Mgr 
 • 1997: Dr 
 • 2006: Dr hab. 
 • 2014: Prof.
 • Członek Rady Uczelni UAM (2019-2020);
 • Prodziekan ds. Organizacyjnych Wydziału Chemii UAM (2008 – 2012);
 • Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2019 – 2021);
 • Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN (2019  – );
 • Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą Iuventus plus, Diamentowy grant (2011, 2012 – nadal);
 • Przewodnicząca Komitetu Sterującego programu NCBiR INNOCHEM (2015-2019);
 • Członek Prezydium International Mesoporous Materials Association (2019-2021);
 • Sekretarz i Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Zeolitowego (2003 – 2006; 2006 – 2009); skarbnik ZG PTChem (2013 – 2019);
 • Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (2007 – 2013) oraz członek i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej (2013 – 2016; 2016 – 2019).
 • synteza i modyfikacja nowych uporządkowanych mezoporowatych materiałów, w szczególności strukturalne/powierzchniowe właściwości nowych  nanostrukturalnych materiałów;
 • synteza wysokowartościowych i masowych chemikaliów z użyciem heterogenicznych katalizatorów, w tym z użyciem biomasy;
 • nowatorskie metody analityczne w zakresie chemii kosmetycznej, farmaceutycznej i stosowanej;
 • nowoczesne strategie preparatyki i badania kosmetyków oraz kosmeceutyków

Najważniejsze publikacje:

 1. P. Szczyglewska, A. Feliczak-Guzik,  I. Nowak, Ordered mesoporous silica-supported metal catalysts for hydrodeoxygenation of anisole derivatives,  Micropor. Mesopor. Mater 312 (2021) 110691; DOI: 10.1016/j.micromeso.2020.110691.
 2. A. Feliczak-Guzik, P. Szczyglewska, M. Jaroniec, I. Nowak, Ruthenium-containing SBA-12 catalysts for anisole hydrodeoxygenation, Catal. Today, 354 (2020) 67-76; DOI: 10.1016/j.cattod.2020.03.006
 3. S. Jarmolińska, A. Feliczak-Guzik, I.Nowak, Synthesis, Characterization and Use of Mesoporous Silicas of the Following Types SBA-1, SBA-2, HMM-1 and HMM-2 , Materials 13 (2020) 4385; DOI: 10.3390/ma13194385
 4. M.Dąbrowska, I.Nowak, Noninvasive evaluation of the influence of aucubin‐containing cosmetic macroemulsion on selected skin parameters, J. Cosmet. Dermatol. 10.1111/jocd.13649
 5. A. Zielińska, N.R. Ferreira, A.Feliczak-Guzik, I. Nowak, E.B. Souto, Loading, release profile and accelerated stability assessment of monoterpenes-loaded solid lipid nanoparticles (SLN), Pharmaceutical Development and Technology, 25 (2020) 832-844, DOI: 10.1080/10837450.2020.1744008
 6. P. Szczyglewska, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak, A support effect on the hydrodeoxygenation reaction of anisole by ruthenium catalysts,  Micropor. Mesopor. Mater, 293 (2020) 109771; DOI: 10.1016/j.micromeso.2019.109771
 7. A. Zielińska, N.R. Ferreira, (...), I. Nowak, A. Santini, E.B. Souto, E.B., Development and optimization of alpha-pinene-loaded solid lipid nanoparticles (SLN) using experimental factorial design and dispersion analysis, Molecules, 24 (2019) 2683; DOI: 10.3390/molecules24152683
 8. M. Dąbrowska, A. Mielcarek, I. Nowak, Evaluation of sex-related changes in skin topography and structure using innovative skin testing equipment, Skin Res. Technol., 24 (2018) 614-620; DOI: 10.1111/srt.12473
 9. A. Feliczak-Guzik, B. Jadach, H. Piotrowska,  (...), J. Lulek, I. Nowak, Synthesis and characterization of SBA-16 type mesoporous materials containing amine groups, Micropor. Mesopor. Mater, 220 (2016). 231-238; DOI: 10.1016/j.micromeso.2015.09.006
 10. A. Wawrzyńczak, A. Feliczak-Guzik, I. Nowak, Mesoporous silica films with accessible pore structures on iron oxide, Dyes Pigments, 124 (2016) 27-34; DOI: 10.1016/j.dyepig.2015.08.025.