Data publikacji w serwisie:

VII edycja konkursu Study@research rozstrzygnięta

28 kwietnia 2023 r. rozstrzygnięta została kolejna, VII edycja konkursu Study@research (nr konkursu IDUB 096, zad. 34), przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych magisterskich.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik zakwalifikowała do finansowania 48 zwycięskich projektów, z czego aż 12 to projekty z naszego Wydziału! Laureaci otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych. Granty pozwalają na sfinansowanie m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach naukowych, pokrycie kosztów tłumaczenia lub korekty przygotowanego w języku obcym artykułu, a także przewidują honoraria za włożony wysiłek badawczy.

Gratulujemy!

Projekty indywidualne:

LaureatTytuł projektuOpiekun naukowy
Konrad Baran Analiza zawartości substancji rakotwórczych w polskich piwach rzemieślniczych z wykorzystaniem technik chromatograficznych prof. Anetta Zioła- Frankowska

Angelika Baranowska

Badanie dostarczania i lokalizacji wybranego fitohormonu odpowiedzialnego za odpowiedź komórki roślinnej na zasolenie prof. Magdalena Rapp

Julia Frąckowiak

Badanie in-situ interakcji pierwiastków fizjologicznych w tkankach zwierzęcych metodą LA-ICP-MS prof. Anetta Hanć

Natalia Guzik

Kompleksy typu salenu z udziałem klatkowych układów krzemoorganicznych – synteza i charakterystyka prof. Beata Dudziec

Marta Kassem

Porównanie metod pośrednich wyznaczania stałej trwałości kompleksu G-kwadrupleks-ligand dr Joanna Kosman

Agata Matusiak

Struktury metalo-organiczne zawierające żelazo jako układy kontrolowanego dostarczania leków przeciwhiperglikemicznych prof. Joanna Gościańska

Anna Nowicka

Badania spektroskopowe związków kompleksowych kloksacyliny z jonami metali prof. Renata Jastrząb

Weronika Walczak

Detekcja związków kompleksowych jonów lantanowców(III) z pochodnymi kwasu cynamonowego oraz poliaminami biogennymi dr Michał Zabiszak

Paula Woźniak

Opracowanie sondy fluorescencyjnej znakowanej 5-fluoro-4-tiourydyną do wykrywania DNA wirusa HPV dr Joanna Nowak-Karnowska

Projekty zespołowe:

Laureaci Tytuł projektu Opiekun naukowy

Wirginia Cholewińska Agnieszka Chojecka

Otrzymywanie nowych soli i kokryształów farmaceutycznych oraz ich charakterystyka spektroskopowa i strukturalna prof. Anna Komasa

Daniel Dec
Jana Brezina

Oddziaływanie ligandów z podstawnikiem azabicyklo[2.2.1]heptanowym z G-kwadrupleksami DNA tworzącymi się na oligonukleotydzie o sekwencji ludzkiego telomerowego DNA prof. Agata Głuszyńska

Barbara Topolska Aleksandra Brzezińska

Analiza neurotoksycznych pierwiastków w żywności poprawiającej samopoczucie techniką ICP-MS prof. Anetta Zioła- Frankowska