Data publikacji w serwisie:

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów wręczone

W ubiegłym tygodniu na naszym Wydziale miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów otrzymania Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia  na rok akademicki 2020/2021. W gronie Laureatów znaleźli się: Pan mgr Radosław Banasz, Pani mgr Klaudia Chuchracka, Pani mgr Paulina  Ratajczyk, Pan mgr Jakub Robaszkiewicz, Pan mgr Michał Sulik i Pan Sergiusz Napierała.

Dziekan Wydziału Chemii, Prof. Maciej Kubicki, wraz z Prof. Renatą Jastrząb, Prodziekanem do spraw studenckich, powitali Laureatów, a następnie wręczyli dyplomy. Każdy z Nagrodzonych powiedział kilka słów na temat swoich osiągnięć, realizowanych podczas studiów tematów badawczych i planach na kontynuację badań. W imieniu nieobecnego na wręczeniu mgr. Radosława Banasza, dyplom odebrała Opiekunka Naukowa Laureata, Prof. Monika Chorab-Wałęsa.

Pan mgr Radosław Banasz w swojej pracy naukowej zajmował się syntezą i badaniem właściwości elektrochromowych kompleksów jonów metali przejściowych. W ramach doktoratu planuje prowadzić badania w zakresie syntezy oraz charakterystyki związków typu wiologenów. Otrzymanie zaprojektowanych związków pozwoli na stworzenie nowych materiałów elektrochromowych wykazujących szeroką gamę kolorów i wykorzystanie ich do konstrukcji prototypowych urządzeń elektrochromowych.

Pani mgr Klaudia Chuchracka realizując pracownię licencjacką wykonywała analizy XRF suplementów diety. Na pracowni magisterskiej zajęła się analizą antybiotyków cefalosporynowych metodą HPLC-ESI/MS. Podczas studiów doktoranckich ma zamiar zająć się syntezą związków makrocyklicznych, emitujących światło spolaryzowane kołowo.

Pan Sergiusz Napierała w swojej pracy naukowej zajmuje się syntezą ligandów oraz ich kompleksów z jonami metali przejściowych. Do Jego zadań należy również badanie ich właściwości elektrochromowych, jak również polimeryzacja na podłożu w celu utworzenia cienkich polimerycznych filmów, mających zastosowanie jako warstwy elektroaktywne.

Pani mgr Paulina Ratajczyk badania prowadzi w Zakładzie Chemii Materiałów pod opieką prof. Andrzeja Katrusiaka. Na licencjacie badała strukturę i właściwości N,N-dimetyloformamidu w warunkach ekstremalnych. W trakcie studiów magisterskich zajęła się opisaniem mechanizmu indukowanych ciśnieniem reakcji wymiany pomiędzy homodimerycznymi dwusiarczkami, natomiast na doktoracie swoją uwagę planuje poświęcić badaniom organicznych materiałów fotowoltaicznych w warunkach wysokiego ciśnienia.

Pan mgr Jakub Robaszkiewicz podczas realizacji pracy licencjackiej zajmował się syntezą silanoli będących aktywatorami w układzie Mortreux metatezy alkinów. Następnie, realizując pracownię magisterską, przeprowadzał reakcje hydrosililowania dienów katalizowane trietyloborowodorkiem potasu, ponadto w ramach grantu OPUS badał aktywność katalityczną kompleksów kobaltu w reakcjach sprzęgania. Jak mówi Laureat, jeśli dostanie się na doktorat, ma nadzieje dalej zajmować się tematem katalizy kobaltem, gdyż wydaje się on być bardzo obiecującym przedmiotem badań.

Pan mgr Michał Sulik, pracując w grupie badawczej prof. dr. hab. Adama Huczyńskiego, zajmuje się chemiczną modyfikacją związków pochodzenia naturalnego oraz analizą aktywności biologicznej - głównie przeciwnowotworowej oraz przeciwdrobnoustrojowej - tego typu pochodnych. Zarówno projekt licencjacki, jak i magisterski Laureata skupiał się na badaniach nad antybiotykami jonoforowymi, przy czym ich najważniejszym przedstawicielem ze względu na zdumiewającą aktywność biologiczną stała się salinomycyna. W ramach studiów doktoranckich chciałby skupić się na pracy nad innym produktem naturalnym - iwermektyną, która oprócz swojej skuteczności jako lek przeciwpasożytniczy, wykazuje wysoką aktywność przeciwnowotworową. Jest to również temat projektu Diamentowy Grant, którego mgr Sulik jest kierownikiem.