Data publikacji w serwisie:

Stypendia Fundacji UAM wręczone

W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia Laureatom tegorocznej edycji konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W gronie wyróżnionych znalazło się czworo doktorantów z naszego Wydziału: mgr Dawid Marcinkowski, mgr Małgorzata Skwierczyńska, mgr inż. Tomasz Sokolnicki i mgr Natalia Stopikowska.

Konkurs stypendialny, który ma już ponad 10-letnią tradycję, w tym roku wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej zaklasyfikowanych Doktorantów, którzy – to novum w stosunku do poprzednich edycji – musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.


Czego dotyczą badania Laureatów z naszego Wydziału?

mgr Dawid Marcinkowski "Synteza nowych architektur supramolekularnych metali d- i f-elektronowych o właściwościach magnetycznych"

Mgr Dawid Marcinkowski jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych. W swoich badaniach zajmuje się  projektowaniem i syntezą funkcjonalnych sieci (metalo)supramolekularnych, które dzięki zbadaniu ich właściwości magnetycznych, elektrochemicznych czy sorpcyjnych mogą znaleźć  zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów natury globalnej, jak np. problem przetwarzania i gromadzenia dużych zbiorów danych („big data problem”). Prowadzone przez niego badania wpisują się także w kontekst „European Green Deal”, dążącego do neutralności klimatycznej oraz bezemisyjnych technologii. Pan Dawid jest współtwórcą opatentowanego wynalazku, 3-krotnym Laureatem Stypendium MNiSW oraz Laureatem programu Diamentowy Grant.

mgr Małgorzata Skwierczyńska "Otrzymywanie i fotofizyczna charakterystyka wielobarwnych mikrowłókien celulozowych modyfikowanych nieorganicznymi nanoluminoforami, domieszkowanymi jonami  lantanowców"

Mgr Małgorzata Skwierczyńska jest studentką V roku studiów doktoranckich ChemInter na Wydziale Chemii, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zastosowania związków opartych o jony lantanowców do modyfikacji włókien celulozowych. Badania te mają na celu wytworzenie włókien wykazujących właściwości luminescencyjne i magnetyczne. Uzyskane materiały celulozowe mogą posłużyć do zabezpieczania przed podrobieniem szerokiej gamy produktów, takich jak dokumenty, banknoty, odzież czy opakowania. Swe badania doktorantka realizuje w ramach projektu Preludium (finansowanego przez NCN), którego jest kierownikiem oraz projektu Lider (finansowanego przez NCBR), w którym jest współwykonawcą.
Doktorantka jest współautorką siedmiu artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach oraz współautorką 2 patentów i 2 zgłoszeń patentowych o zasięgu krajowym. Ponadto, mgr inż. Małgorzata Skwierczyńska doskonaliła swe umiejętności podczas kilkumiesięcznych staży naukowych w North Carolina State University, Wilson College of Texiles w Raleigh w USA oraz na Freie Universität w Berlinie.

mgr inż. Tomasz Sokolnicki "Synteza nowych modyfikatorów powierzchni krzemionki z grupami zwiększającymi powinowactwo napełniacza do elastomerów"

Mgr inż. Tomasz Sokolnicki, student V roku Międzynarodowych Studiów Doktoranckich „ChemInter” na Wydziale Chemii i w Centrum Zaawansowanych Technologii, w ramach pracy doktorskiej finalizuje badania, dotyczące syntezy nowych silanowych środków sprzęgających z surowców pochodzenia naturalnego jako potencjalnych dodatków do mieszanek gumowych w przemyśle oponiarskim przeznaczonych do produkcji tzw. „zielonych opon”. Charakteryzują się one lepszymi parametrami użytkowymi, co znajduje swoje odzwierciedlenie w niższym zużyciu paliwa, niższej emisji CO2 do atmosfery, wyższym bezpieczeństwie jazdy.
Badania w ramach doktoratu Pan Tomasz prowadzi we współpracy z firmą Synthos. Badania te finansowane są również w ramach grantu PRELUDIUM, którego doktorant jest kierownikiem. Doktorant jest współautorem sześciu publikacji o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

mgr Natalia Stopikowska "Synteza i badanie wpływu wysokiej temperatury na właściwości spektroskopowe, strukturalne i morfologiczne funkcjonalnych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców"

Mgr Natalia Stopikowska, doktorantka w w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych, w swojej rozprawie doktorskiej zajmuje się otrzymywaniem innowacyjnych, optycznych, bezkontaktowych nanoczujników temperatury, opartych o jony lantanowców. Badania są przedmiotem projektu grantowego, którego jestem kierownikiem.  Opracowywane przez doktorantkę termometry, mogą znaleźć zastosowanie do opracowywania w pełni kontrolowanych terapii termicznych czy też diagnostyki chorób oraz wykrywania stanów zapalnych. Dla Pani Natalii, jak sama przyznaje najważniejszym zastosowaniem jest możliwość wykrycia i potwierdzenia zmian nowotworowych bez konieczności wykonywania inwazyjnej biopsji tkanek. Doktorantka jest współautorką łącznie dziesięciu publikacji ogłoszonych w światowej rangi międzynarodowych czasopismach. W swoim dorobku naukowych posiada także autorstwo lub współautorstwo w łącznie szesnastu komunikatach naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny pierwiastków ziem rzadkich.

Sylwetki wszystkich tegorocznych laureatów na stronie uniwersyteckie.pl

Na podstawie uniwersyteckie.pl