Data publikacji w serwisie:

Prof. Henryk Koroniak odznaczony Medalem Stanisława Kostaneckiego

W ubiegłym tygodniu odbył się 63. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Łodzi, podczas którego Profesor Henryk Koroniak został odznaczony Medalem Stanisława Kostaneckiego za wybitne osiągnięcia w chemii organicznej. W czasie wykładu plenarnego Prof. Henryk Koroniak, dziękując PTChem za dostrzeżenie Jego dokonań, dedykował Medal współpracownikom, przede wszystkim swojej grupie badawczej, „bo bez nich tego medalu nie byłoby…”

Serdecznie gratulujemy Profesorowi otrzymanego wyróżnienia, a poniżej zamieszczamy krótką informację o zainteresowaniach naukowych Profesora, dokonaniach i nagrodach oraz pełnionych funkcjach.


Profesor Henryk Koroniak urodził się w ostatnich dniach pierwszej połowy XX wieku. w Jarocinie, jak sam mówi „stolicy polskiego rocka”. Tam ukończył Liceum, a następnie rozpoczął studia na UAM w Poznaniu. Kolejne etapy kariery związał z tą Uczelnią: ukończone studia (1972) doktorat (1976), habilitacja (1987) i wreszcie tytuł profesora (1996). Jego zainteresowania badawcze to synteza oraz badania strukturalne i fizykochemiczne związków organicznych zawierających fluor. Są to związki wykazujące aktywność biologiczną, jak na przykład fluorowane analogi nukleozydów i nukleotydów, jak również fluorowane analogi aminofosfonianów. Tematyką badań związków fluoroorganicznych został „zainfekowany” w trakcie stażu podoktorskiego na University of Florida, Gainesville w roku 1976. Po powrocie do Alma Mater, jako kierownik grupy badawczej Wydziału Chemii UAM zajmuje się zagadnieniami z zakresu chemii fluoru ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecności atomu/ów fluoru na strukturę i reaktywność, a także na właściwości fizykochemiczne i aktywność biologiczną cząsteczek organicznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, 18 rozdziałów w książkach i monografiach, wielu wykładów na zaproszenie oraz komunikatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Pracą, która zasługuje na szczególne podkreślenie to opublikowana w 1996 roku w Accounts of Chemical Research publikacja o zachęcającym do lektury tytule: Electronic Control of Stereoselectivities of Electrocyclic Reactions of Cyclobutenes.: A Triumph of Theory in the Prediction of Organic Reactions. Praca ta to zwieńczenie badań, które zaowocowały habilitacją, a stanowią uzupełnienie teorii Woodwarda-Hoffmanna dotyczącej stereochemii reakcji pericyklicznych.

Profesor Henryk Koroniak jest osobą rozpoznawalną w międzynarodowym środowisku naukowym, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami. Jest/był między innymi: Courtesy Faculty Member of University of Florida, Gainesville, USA (od 2001), ekspertem European Chemistry Thematic Network (w ramach Unii Europejskiej od 1998), członkiem European Research Council (ERC Advanced Research Grant Panel, jako jedyny reprezentujący Polskę chemik). Od 2005 jest członkiem Editorial Board of Journal of Fluorine Chemistry. Był koordynatorem międzynarodowych projektów: TEMPUS UFAM (Project Unii Europejskiej 1999-2000) oraz CENTER OF EXCELLENCE – Environmnetal Chemistry – Strengthening European Dimension – (2003-2006). W latach 2003-2006 pełnił funkcję President of European Chemistry Thematic Network Association (2009-2011) oraz był członkiem Executive Board of EUCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences, 2009-2013). Powierzono Mu również funkcje przewodniczącego komitetu naukowego oraz organizacyjnego międzynarodowych konferencji fluorowych XIVth European Symposium on Fluorine Chemistry, która odbyła się w 2004 roku oraz 7th Fluorine Days, która będzie miała miejsce w Poznaniu w 2023 roku. Ponadto, pełnił szereg funkcji w Polsce i na swojej Uczelni. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że przez 14 lat (1996-2002 oraz 2012-2020) był Dziekanem Wydziału Chemii UAM.

Poza licznymi obowiązkami organizacyjnymi i funkcjami pełnionymi na rzecz środowiska polskich chemików, Profesor Henryk Koroniak jest bardzo dobrym i cenionym wykładowcą, aktywnie rozwijającym metody i programy nauczania chemii organicznej. Profesor wypromował 19 doktorów oraz niezliczoną rzeszę magistrów i licencjuszy. Tłumaczył na język polski znane podręczniki akademickie: Organic Chemistry (Chemia organiczna) J. McMurry, Mechanism in Organic Reactions (Mechanizmy reakcji organicznych) R. A. Jackson, Principles of Environmental Toxicology (Podstawy toksykologii środowiska) S. F. Zakrzewski czy Toxicological Chemistry and Biochemistry (Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne).

Wspólnie z Prof. Janem Barciszewskim (IChB PAN, Poznań) jest edytorem cyklicznej monografii zatytułowanej "Na pograniczu chemii i biologii" ukazującej się nakładem Wydawnictw Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak dotychczas 39 tomów. Jest to wydanie monograficzne, a jednocześnie zaawansowany podręcznik dla studentów i doktorantów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki. Profesor Henryk Koroniak jest opiekunem naukowym i pomysłodawcą, organizowanych Ogólnopolskich Seminariów dla Doktorantów "Na pograniczu chemii i biologii", których celem jest umożliwienie doktorantom ustnej prezentacji wyników swoich badań.

Warto odnotować, że Profesor Henryk Koroniak był pomysłodawcą i inicjatorem organizowanych od 1997 roku Zjazdów Dziekanów Wydziałów Chemicznych, których głównym celem jest integracja polskiej społeczności chemicznej. Jego zaangażowanie, aktywność i nieoceniona pomoc w tym zakresie została nagrodzona Brązowym Medalem Janusza Sokołowskiego – De Chimia Gedanesi Bene Meritus (Honorowe Odznaczenie Wydziału Chemii, Uniwersytetu Gdańskiego, 2016) oraz Honorowym Wyróżnieniem Wydziałowym "KERAMOS” (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie, 2016).