Data publikacji w serwisie:

Organizacja kształcenia w dniach 24.01- 23.02 na Wydziale Chemii

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 24 stycznia 2022 roku do 23 lutego 2022 roku, na Wydziale Chemii wprowadza się następujące regulacje:

1/ do końca semestru zimowego w formie kontaktowej będą odbywać się tylko następujące zajęcia laboratoryjne:

 • Pracownia projektowa DL CHA
 • Technologia chemiczna I-DU: AC+CHM+SD+CHB
 • Chemia nieorganiczna I-DU:AC+CHM+CHK+SD+CHB
 • Chemia organiczna I-DU:AC+CHK+SD+CHB
 • Praktyczne aspekty metod instrumentalnych I-DU:AC
 • Polimery I-DU:CHM
 • Analiza instrumentalna I-DU:CHK+CHB
 • Chemia produktów kosmetycznych I-DU:CHK
 • Biochemia sądowa I-DU:SD
 • Związki organiczne w kosmetyce I-DU:CHK
 • Zastosowanie metod chromatograficznych i spektrofotometrycznych w analityce sądowej I-DU:SD
 • Analityka chemiczna i badanie żywności I-DU:APS
 • Techniki przygotowania prób I-DU:APS
 • Techniki spektroskopowe I-DU:APS
 • Łączone techniki analityczne I-DU:APS
 • Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego I-DU:APS
 • Opakowalnictwo żywności I-DU:APS
 • Techniki separacyjne i łączone II-DU:AŻ
 • Techniki spektralne II-DU:AŻ
 • Autentyczność i identyfikowalność żywności II-DU:AŻ
 • Preparatyka i analityka kosmetyków fakultet
 • Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi FAAS, ETAAS, ICPOES i ICPMS fakultet
 • Mikroślady i techniki mikrobadawcze fakultet
 • Chemia metaloorganiczna fakultet

2/ zaleca się aby studenci realizujący eksperymentalne prace dyplomowe na czas zawieszenia zajęć skupili się na części teoretycznej

3/ zaliczenia i egzaminy w okresie 24.01-23.02 będą realizowane tylko w formie zdalnej. Wszystkie wydane dotąd zgody na egzaminy kontaktowe zostają anulowane z dniem 24 stycznia.