Data publikacji w serwisie:

Nagrodzone projekty Szkoły Nauk Ścisłych

W Sali Senatu UAM miała dzisiaj miejsce szczególna uroczystość. Ogłoszono nazwiska laureatów konkursu na międzywydziałowe projekty badawcze w Szkole Nauk Ścisłych.

Celem tej inicjatywy jest wsparcie badań interdyscyplinarnych wewnątrz Szkoły Nauk Ścisłych oraz rozszerzanie współpracy między wydziałami. Przewodniczący kapituły oceniającej – Prorektor kierujący SNŚ prof. dr hab. Michał Banaszak przyznając dziś dofinansowania w kwocie od 10 do 20 tysięcy złotych podał listę 14 laureatów. Są wśród nich naukowcy z naszego wydziału:

1. Dr Małgorzata Bayda-Smykaj - Wydział Chemii UAM  i prof. Gotard Burdziński - Wydział Fizyki UAM  za projekt pt. „Wpływ rodzaju łącznika (Ge vs Si) na inicjowane światłem wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie elektronu będące źródłem barwnej emisji

2. Prof. UAM dr hab. Bernadeta Dobosz – Wydział Fizyki UAM i prof. UAM dr hab. Joanna Kurczewska – Wydział Chemii UAM za projekt pt.” Wpływ pola magnetycznego na endocytozę sfunkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych w komórkach drożdży”

3. Prof. UAM dr hab. Anna Dembska - Wydział Chemii i prof. UAM dr hab. Jacek Gapiński - Wydział Fizyki za projekt pt. „Nanomaszyny DNA napędzane zmianami środowiska jako sondy pH”

4. Prof. UAM dr hab. Bartłomiej Graczykowski z Wydziału Fizyki UAM i prof. UAM dr hab. Radosław Mrówczyński z Wydziału Chemii UAM za projekt pt.„Badania właściwości mechanicznych inspirowanych naturą membran opartych na poliaminokatecholach i rozgałęzionych aminach”

5. Prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki z Wydziału Fizyki UAM i dr Jakub Grajewski z Wydziału Chemii UAM za projekt pt. „Ultraszybka spektroskopia oscylacyjna i elektronowa jako narzędzie do projektowania nieliniowych przełączników optycznych do budowy inteligentnych bramek optycznych”

6. Prof. UAM dr hab. Mateusz Kempiński - Wydział Fizyki UAM i prof. UAM dr hab. Radosław Mrówczyński - Wydział Chemii UAM za projekt pt. „Hybrydowe Układy na Bazie Grafenu i Molekuł Przełączanych Światłem”

7. Prof. dr hab. Jerzy Langer z Wydziału Chemii UAM i dr Mikołaj Baranowski z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt. „Charakterystyka nośników ładunku w przewodzących polimerach oraz półprzewodnikach protonowych w warunkach wysokich prądów i gęstości fotonów.”

8. Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Wydziału Chemii UAM i dr Bartosz Naskręcki z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM za projekt pt. „Geometryczne i topologiczne aspekty sieci krystalicznych”

9. Prof. dr hab. Izabela Nowak z Wydziału Chemii UAM i prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt. „Fizykochemia powierzchni funkcjonalizowanych krzemionek nanoporowatych o zróźnicowanej symetrii porów”

10. Prof. dr hab. Violetta Patroniak z Wydziału Chemii UAM i prof. dr hab. Grzegorz Kamieniarz z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt. „Projektowanie materiałów o wysokiej barierze energetycznej w molekularnych kompleksach makrocyklicznych z wbudowanymi jonami ziem rzadkich”

11. Prof. dr hab. Violetta Patroniak z Wydziału Chemii UAM i prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt. „Efekt kalorymetryczny indukowany rotującym polem magnetycznym wysokiej częstotliwości w nanomateriałach magnetycznych".

12. Dr Katarzyna Taras-Goślińska z Wydziału Chemii UAM i prof. dr hab. Gotard Burdziński z Wydziału Fizyki UAM za projekt pt. „Charakterystyka stanów wzbudzonych tiopuryn, drogą do poznania mechanizmów odpowiedzialnych za fototoksyczność badanych leków”

13. Prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak z Wydziału Fizyki UAM i prof. dr hab. Robert Pietrzak z Wydziału Chemii UAM za projekt pt. „Fizykochemiczne właściwości adsorbentów węglowych otrzymanych z biomasy