Data publikacji w serwisie:

MINIATURA 7 dla dr Jolanty Kowalskiej-Kuś

Z radością informujemy, że kolejny spośród zgłoszonych z naszego Wydziału projektów w ramach konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki uzyskał finansowanie! Jego autorką jest dr Jolanta Kowalska-Kuś z Zakładu Technologii Chemicznej. Temat, który Naukowczyni będzie realizowała to "Karbonizat węglowy z pirolizy opon jako katalizator procesu otrzymywania solketalu".

Celem zadnia badawczego realizowanego w ramach grantu Miniatura jest opracowanie skutecznej metody modyfikacji odpadowych materiałów węglowych, otrzymywanych w procesie pirolizy zużytych opon samochodowych. Metoda ta ma umożliwić ich wykorzystanie jako katalizatorów w reakcji gliceryny z acetonem prowadzącej do syntezy solketalu, ważnego dodatku poprawiającego jakość paliw. Warto podkreślić, że istotną zaletą proponowanych badań jest skoncentrowanie się na zastosowaniu materiałów odpadowych, jako katalizatorów w przeciwieństwie do opisanych w literaturze, które opierają się na czystych reagentach, takich jak skrobia, celuloza czy cukry. Należy podkreślić, że wyjściowa gliceryna jest również materiałem odpadowym, otrzymywanym w procesie produkcji biodiesla. W związku z tym, proponowany projekt ma na celu rozwinięcie badań, które pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów generowanych w przemyśle.

Serdecznie gratulujemy!