Data publikacji w serwisie:

Medal im. Wiktora Kemuli dla Prof. Wiesława Wasiaka

W dniach 13-17 września odbył się w Łodzi 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W gronie Laureatów Medali PTChem znalazł się Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, który za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej otrzymał Medal imienia Wiktora Kemuli.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi otrzymanego wyróżnienia, a poniżej zamieszczamy krótką informację o zainteresowaniach naukowych Profesora, dokonaniach i nagrodach oraz pełnionych funkcjach.


Prof. Wiesław Wasiak urodził się w Margoninie w 1947 roku. W latach 1961 - 1965 uczęszczał do LO w Chodzieży. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza w Poznaniu: 1970– magisterium „Inhibitujące i katalityczne własności sadzy w polimeryzacji styrenu”; 1976 – doktorat „Aktywność katalityczna zeolitów w reakcjach przemian węglowodorów aromatycznych – dysproporcjonowanie toluenu i m-ksylenu”; 1989 – habilitacja ”Chemicznie związane kompleksy metali przejściowych  jako fazy stacjonarne dla chromatografii gazowej”. W 1999 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W latach 1990-1996 Profesor Wiesław Wasiak pełnił funkcję prodziekana Wydziału Chemii; 2001-2018 kierownika Zakładu Chemii Analitycznej; 1999-2001 członka senatu UAM; od 1999 jest Członekiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN; Przewodniczącym Komisji Śladowej Analizy Organicznej KChA PAN; od 2012 kierownikiem Zespołu ds. Analityki Środowiskowej KChA PAN; od 1979 vice-przewodniczącym Okręgowego Komitetu Olimpiady Chemicznej.

Główna tematyka badawcza po doktoracie dotyczyła chemii środowiska, technik chromatograficznych i mikroekstrakcyjnych. Profesor Wasiak jest autorem ponad 180 publikacji, 11 patentów, 593 udziałów w konferencjach naukowych w tym 105 wykładów konferencyjnych. Jest autorem i współautorem 77 rozdziałów w książkach i monografiach.

Profesor Wiesław Wasiak jest promotorem 73 prac magisterskich, 22 licencjackich i 7 doktorskich. Pełnił funkcję recenzenta w 51 przewodach doktorskich, 20 habilitacyjnych i 9 profesorskich. Ponadto, był kierownikiem 7 grantów.

Pofesor Wasiak wyróżniony został Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego (1989); Złotym Krzyżem Zasługi (1993); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004); Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2013); Medalem im. A. Waksmundzkiego (2014); Medalem im. W. Kemuli (2020).