Data publikacji w serwisie:

Kilka słów o Stypendystach Ministra

W poprzednim tygodniu informowaliśmy, że w gronie Laureatów stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023 znalazło się troje studentów naszego Wydziału. Dziś czas przybliżyć ich osiągnięcia i zainteresowania naukowe!


Pani Anna Czombik jest studentką kierunku Chemia I roku studiów magisterskich ze specjalnością Chemia ogólna. Od momentu rozpoczęcia I roku studiów licencjackich pracuje w Zakładzie Stereochemii Organicznej, a jej opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Marcin Kwit. Jej zainteresowania badawcze obejmują stereokontrolowaną syntezę organiczną, zwłaszcza katalizę asymetryczną nietypowymi kwasami Lewisa. Na I roku studiów licencjackich została laureatką studenckiego konkursu grantowego BESTStudentGRANT w ramach którego realizowała własny projekt badawczy dotyczący chemii chiralnych karbokationów. Na początku III roku studiów wyróżniona Studenckim Laurem – nagrodą przyznawaną dorocznie dwojgu najlepszym studentom UAM. Od początku I roku studiów licencjackich prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów okręgu poznańskiego do II i III etapu Olimpiady Chemicznej na Wydziale Chemii UAM (obecnie w ramach projektu „EPiC – Edukacja, Popularyzacja i Chemia”). Od 2021 roku prowadzi również warsztaty przygotowujące do Olimpiady Chemicznej na Obozie Naukowym Politechniki Warszawskiej. Na I roku studiów II stopnia została laureatką studenckiego konkursu grantowego Study@research, w ramach którego realizuje projekt dotyczący reakcji katalizowanych chiralnymi kompleksami metali nieszlachetnych (głównie II grupy) jako przyjaznymi środowisku zamiennikami metali ciężkich i/lub grup przejściowych. Autorka i współautorka prezentacji podczas 11 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji chemicznych oraz dwóch publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Od marca br. przebywa na stażu naukowym w Karlsruher Institut für Technologie. Ponadto, Pani Anna aktywnie działa w Naukowym Kole Chemików UAM.


Pan Marcin Jan Gruszczyński jest studentem drugiego roku studiów II stopnia na kierunku chemia, specjalność Analityka Chemiczna. W 2019 roku dołączył do grupy badawczej Profesora Grzegorza Hreczycho, w której zajął się badaniami nad związkami krzemoorganicznymi związanymi z syntezą oraz funkcjonalizacją silseskwioksanów.  Otrzymane wyniki zawarte zostały w pracy licencjackiej oraz stanowiły wstęp do projektu badawczego Laureata (nr grantu: IDUB - 034/34/UAM/0014), w którym rozszerzył  tematykę i otrzymał szereg modyfikowanych związków mogących znaleźć zastosowanie jako nanowypełniacze polimerów. Wyniki zostały zaprezentowane na konferencjach, m.in. na 64 zjeździe naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Następnie, Pan Marcin Gruszczyński rozpoczął prace w dwóch innych projektach skupiających się na badaniu kompleksów pincerowych - głównie nad syntezą ligandów i nowych katalizatorów. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę przygotowania 2 publikacji w renomowanych czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej.


Pan Kacper Muras jest na drugim roku studiów magisterskich na kierunku Analityka Chemiczna. Od pierwszego roku studiów badania prowadzi pod opieką Profesor UAM dr hab. Moniki Wałęsy-Chorab w Zakładzie Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych. W ich ramach zajmuje się otrzymywaniem nowych związków organicznych o właściwościach elektrochromowych i elektrofluorochomowych do zastosowań w elektronice i badaniem wpływu struktury na te właściwości. Prowadzone badania zaowocowały pracami opublikowanymi na łamach renomowanych czasopism we współpracy z doskonałymi naukowcami. Pan Kacper Muras otrzymał Stypendium Ministra również w roku ubiegłym. Ponadto, jest członkiem Naukowego Koła Chemików, gdzie aktywnie bierze udział w działaniach na rzecz popularyzacji chemii poprzez pokazy doświadczeń chemicznych, warsztaty dla uczniów oraz udział w konferencjach naukowych.