Data publikacji w serwisie:

90 urodziny Prof. Floriana Domki

2 września 2022 roku z inicjatywy władz Wydziału Chemii i prof. dr hab. Bogdana Marcińca odbyła się uroczystość z okazji 90. urodzin prof. dr hab. Floriana Domki.

Profesor urodził się 1 września 1932 roku w Kimirzu. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu Śląskim rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. W 1956 roku został zatrudniony w Katedrze Zespołowej Chemii Nieorganicznej Wydziału Mat-Fiz-Chem kierowanej przez prof. dr hab. Alfonsa Krausego. Po uzyskaniu stopnia doktora za pracę pt.:”Nośniki mieszane katalizatorów oksydoredukujących” uzyskał nominację na adiunkta. Kontynuując badania nad katalizatorami procesów oksydoredukujących przygotował rozprawę habilitacyjną pt.: „Zastosowanie modelowych reakcji oksydoredukujących do badań katalizatorów przemysłowych”. W 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta. W czerwcu 1973 roku na wniosek Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM Rada Państwa nadała Jubilatowi tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego a w roku 1985 tytuł profesora zwyczajnego.

Jego główne nurty badań dotyczyły zagadnień katalizy, modeli katalazy i peroksydazy, aktywności jonów oraz syntezy i struktury katalizatorów reakcji konwersji tlenku węgla z parą wodną.

Ponad 30 lat był kierownikiem Zakładu Kinetyki i Katalizy. W Zakładzie prowadzono dwa kierunki badań. Pierwszy związany był z katalizą heterogeniczną, a drugi, który profesor zainicjował to biokataliza. Jubilat był pionierem badań nad biotechnologią środowiskową w skali naszego Uniwersytetu, a w niektórych aspektach w skali kraju.
Profesor opublikował 262 publikacje naukowe, 58 prac przeglądowych, 4 podręczniki, 12 skryptów, 14 patentów i 30 artykułów popularno-naukowych. Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i odznaczenia państwowe. Pod kierunkiem profesora wykonano ponad 250 prac magisterskich, 18 doktoratów i 4 habilitacje.
Był wychowawcą młodej kadry naukowej. Trzy osoby z jego grupy uzyskały tytuł profesora: prof. dr hab. Bogdan Marciniec (laureat Polskiego Nobla), prof. dr hab. Marek Łaniecki (kierował Zakładem Kinetyki i Katalizy po odejściu Jubilata na emeryturę) i prof. Włodzimierz Zmierczak (research profesor w USA).

W 1967 roku prof. F. Domka współuczestniczył w organizacji Wieczorowego Studium Chemii, którym kierował do 1972 roku. W latach 1969-81 pełnił funkcję vice-Dyrektora Instytutu Chemii UAM, a w latach 1972-75 był Dziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem. Uczestniczył w pracach Komisji Nauk Chemicznych Oddziału PAN w Poznaniu. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (1973-75) oraz Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przy PoWoGazie w Poznaniu (1986-90). Był też członkiem Rady Naukowej Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu (od 2002 roku).

Po przejściu na emeryturę w 2002 roku kontynuował swoją działalność naukową i dydaktyczną na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego, gdzie prowadził wykłady i seminaria na Studium Doktoranckim. Tu był współautorem 44 prac naukowych, 1 podręcznika akademickiego i 11 prac przeglądowych. Ponad to był promotorem 2 prac doktorskich i 48 prac magisterskich, z których dwie zostały nagrodzone Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

Na uroczystość urodzinową oprócz władz naszego Wydziału, Pana Dziekana prof. dr hab. Macieja Kubickiego, Pani kierownik Biura Obsługi Wydziału mgr Beaty Hidebrandt, byłych pracowników Zakładu Kinetyki i Katalizy (prof.UAM dr hab. Krystyna Seifert, dr Katarzyna Szymańska, mgr Halina Liszkowska, mgr Katarzyna Rosik) oraz innych zaprzyjaźnionych grup naszego Wydziału (prof. dr hab. Bogdan Marciniec, prof. dr hab. Leszek Wachowski, prof. dr hab. Stefan Lis), przybyli także przedstawiciele Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Ryszard Cierpiszewski (kierownik Katedry Produktów Przemysłowych i opakowań), prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski (były kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego i rektor Wyższej Szkoły Logistyki) oraz prof. dr hab. Zenon Foltynowicz. Byli także współpracujący z Jubilatem prof. dr hab. Michał Umbreit z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Jerzy Siepak były pełnomocnik rektora UAM w Collegium Polonicum w Słubicach oraz prof. UAM dr hab. Robert Przekop z Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze wspomnień. Wszyscy zabierający głos doceniali zasługi profesora na polu naukowym, ale przede wszystkim podkreślali jego przyjacielską naturę, zawsze uśmiechnięty, pomocny, mający czas na krótką rozmowę. Podziwiano też świetną, godną pozazdroszczenia kondycję Jubilata.

(opracowała – prof. UAM dr hab. Krystyna Seifert)

W imieniu całej społeczności Wydziału Chemii również składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze życzenia!