Data publikacji w serwisie:

Spotkanie ze studentami ws. ankiet

Szanowni Państwo,

12 maja o godzinie 12.00 odbędzie się otwarte spotkanie studentów Wydziału Chemii wszystkich kierunków z Prodziekan ds studenckich, na którym omówione zostaną wyniki ogólnouczelnianych, samorządowych oraz wydziałowych ankiet. W czasie spotkania zaproponowane zostaną działania mające na celu poprawę procesu kształcenia na Naszym Wydziale. W spotkaniu uczestniczyć będzie Prorektor ds studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik.

Serdecznie zapraszamy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNlOGU1ODItNjBkZi00Y2M1LTgzYmUtYTBjZmY5ZTc5MmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22709f79aa-7d8a-499e-abc4-c8f9b22688e3%22%7d