Data publikacji w serwisie:

Seminarium wydziałowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, które odbędzie się 26 lutego br. (w piątek) o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy MS-Teams. Wykład zatytułowany "As Light Meets Flavins: From Principles to Applications" wygłosi prof. dr hab. Marek Sikorski z Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.

Streszczenie i krótki biogram prelegenta zamieszczony został w załączniku.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6fedd0b2ebc344bdbfc3d7364b4e42ba%40thread.tacv2/1613466877399?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22cc71157b-b800-4d2a-8096-0458b78750c7%22%7d