Data publikacji w serwisie:

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Uprzejmie informujemy, że na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19j, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r. funkcjonowanie uczelni podlega nadal ograniczeniu.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgodnie z art. 51 b ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Informacja o nowym rozporządzeniu jest dostępna na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19