Praktyki

Prace chemiczne w laboratorium

Informacje

 • Informacje ogólne
  • Warunki wymiany i zasady zaliczenia okresu praktyk za granicą określa Karta Erasmusa wraz z aneksami (https://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0027/278901/erasmus-student-charter.pdf).
  • W programie Erasmus + na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale, urzędy, kancelarie adwokackie itp.).
   UWAGA: Uniwersytet nie podpisuje umów z przedsiębiorcami, u których studenci mogliby odbywać praktyki. Osoby chętne do wzięcia udziału w praktykach same nawiązują kontakt z potencjalnym przedsiębiorcą. W przypadku, gdy student zamierza odbyć praktyki na uczelni wyższej, umowa bilateralna z tą uczelnią nie jest konieczna. Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani też sponsorowanych przez RP, takich jak konsulat czy ambasada RP.
  • Instytucja, w której student będzie odbywać praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus + (poza Szwajcarią).
  • Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.
  • Praktyka może stanowić integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa) lub, jako nieobowiązkowa, może umożliwić studentowi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności. W przypadku praktyki obowiązkowej, zaliczenie praktyki następuje na takich samych zasadach, jak zaliczenie przedmiotu. W przypadku praktyki nieobowiązkowej należy zadbać o jej wpisanie do suplementu do dyplomu jako dodatkowego osiągnięcia studenta. W obydwu przypadkach zaliczenie praktyki będzie wymagało dostarczenia macierzystej uczelni dokumentu, w którym instytucja przyjmująca potwierdzi jej zrealizowanie.
  • Czas trwania praktyki – od 2 do 12 miesięcy, w wymiarze kapitału wyjazdowego studenta. Kapitał wyjazdowy (na studia lub/i praktykę) trwa nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (licencjackim, magisterskim, doktoranckim) lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.
  • Student może wyjechać na praktyki również po zakończeniu studiów jako tzw. „recent graduate” (świeżo upieczony absolwent). Wyjazd absolwenta zaliczany jest do „kapitału wyjazdowego” ostatniego cyklu studiów a pobyt musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów. Rekrutacja na wyjazd absolwencki odbywa się na ostatnim roku studiów.
  • Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + nie dyskwalifikuje studenta przy rekrutacji na wyjazd na praktykę.
 • Rekrutacja

  Rekrutacja na wyjazdy na praktyki odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd i jest ciągła. Chęć wyjazdu należy zgłosić u koordynatora wydziałowego – dr Moniki Skrobańskiej,

 • Stypendia

  W ramach programu Erasmus + studenci i doktoranci mogą realizować następujące działania:

  • A. długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk - od 2 do 12 miesięcy;
  • B. krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) – od 5 do 30 dni;
  • C. krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk – od 5 do 30 dni.

  Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Uczestnik mobilności (student, doktorant, a w przypadku wyjazdu na praktyki również „niedawny absolwent”*) otrzyma od Uczelni następujące finansowanie:

  Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych w roku akademickim 2023/2024:

  • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – praktyki: 820 EUR/miesiąc
  • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia:  praktyki: 750 EUR/miesiąc

  Ad. B,C

  Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wysokości 79 EUR dziennie do 14 dni działania i 56 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

  Uprawnieni studenci i doktoranci mogą otrzymać dodatkowo dopłaty uzupełniające do wsparcia indywidualnego:

  Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

  W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

  Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

  Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;

  -  Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

  Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

  Grupa osób
  Kryterium, na podstawie którego zostanie przyznana dopłata  uzupełniająca
  Osoby z niepełnosprawnościami
  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Osoby ze środowisk uboższych

  Uczestnik mobilności, który w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywał stypendium socjalne, zdefiniowane zgodnie z  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1630, z późn. zm.).

  WSPARCIE WŁĄCZENIA

  Wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego. Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

 • Ubezpieczenie

  Jako stypendysta programu Erasmus+ należy ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.

  Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni przyjmującej.

  Erasmus+ Pakiet Informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 • Przed wyjazdem

  Przed wyjazdem na praktyki należy wypełnić i podpisać pierwszą część  Porozumienie o programie praktyki  (Learning Agreement for Traineeships) – „Before the mobility”, na podstawie którego zostanie sporządzona umowa finansowa na realizację wyjazdu.

  Porozumienie o programie praktyki (LAT), podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą, określa program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

  Umowę dotyczącą wyjazdu na praktykę i wypłaty stypendium podpisuje się z uczelnią macierzystą (Wydziałem Chemii UAM). Umowa szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium.

 • Po powrocie

  Po zakończeniu praktyk należy przedłożyć koordynatorowi LAT wraz z wypełnioną i podpisaną trzecią częścią „After the mobility” oraz wypełnić ankietę dotyczącą udziału w wymianie (link do owej ankiety zostanie wysłany na adres e-mail, pod koniec pobytu na praktyce).

 • Oferty praktyk