ProfessorTomasz Grzyb

Head of Rare Earths Department

Pracownik Wydziału Chemii UAM od 2011 roku, od 2018 roku zatrudniony jako profesor UAM.

Kariera:

 • Magister: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 2007, tytuł pracy: „Elektrochemiluminescencja wybranych kompleksów Eu3+ i Tb3+ w roztworach wodnych”.
 • Doktor: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 2011, tytuł rozprawy: „Synteza i właściwości fotofizyczne nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców (III)”.
 • Doktor habilitowany:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 2017, tytuł osiągnięcia: „Synteza oraz właściwości strukturalne i spektroskopowe nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców wykazujących zjawisko up-konwersji”.
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne
 • Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki Sonata-Bis „Nowe spojrzenie na zjawisko up-konwersji w nanocząstkach domieszkowanych jonami lantanowców: synteza struktur typu rdzeń/powłoka oraz badania emisji pod wpływem promieniowania z zakresu drugiego i trzeciego okna biologicznego”, nr 2016/22/E/ST5/00016.
 • Synteza nanomateriałów o właściwościach luminescencyjnych
 • Spektroskopia jonów lantanowców
 • Zjawisko konwersji energii w górę (ang. up-conversion)
 • Synteza struktur typu rdzeń/powłoka (ang. core/shell)
 • Funkcjonalizacja nanocząstek
 • Wykorzystanie luminescencji jonów lantanowców w biologii i medycynie
 • Znaczniki luminescencyjne i ich wykorzystanie jako zabezpieczenia dokumentów

Lista publikacji (aktualizowana na bieżąco): lanasylum.amu.edu.pl/?page_id=37