Associate ProfessorIwona Rykowska

Head of Analytical Chemistry Department

Iwona Rykowska - ukończyłam studia na Wydziale Chemii UAM w roku 1990, promotorem mojej pracy magisterskiej pt. „Selektywność elektrod z rtęciowym polistyrenem jako sensorem względem surfaktantów” był prof. dr hab. W. Szczepaniak. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Krzemionka modyfikowana ß-diketonosilanem w kompleksacyjnej chromatografii gazowej” był prof. dr hab. W. Wasiak. Od ukończenia studiów jest pracownikiem Wydziału Chemii UAM, najpierw na etacie asystenta, potem adiunkta, a obecnie profesora UAM. Jestem autorem i współautorem ponad 60 publikacji i 33 rozdziałów w książkach.

 • 26-06-1990: Magister Chemii
 • 22-11-1996: Doktor nauk chemicznych
 • 15-06-2012: Doktor Habilitowany

Moje główne zainteresowania naukowe są związane z następującymi obszarami badawczymi:

 • modyfikacja powierzchni krzemionki oraz charakterystyka fizykochemiczna zmodyfikowanej powierzchni krzemionki;
 • charakterystyka oddziaływań specyficznych i ich wpływu na właściwości chromatograficzne wypełnień;
 • wykorzystanie chromatografii gazowej do jakościowego i ilościowego oznaczania substancji organicznych;
 • wydzielanie i zatężanie śladowych ilości związków organicznych i nieorganicznych z matryc wodnych w technice SPE, SPME, SBSE, DLLME.

Tematyka prowadzonych badań dotyczy następujących obszarów badawczych:

 • techniki mikroekstrakcyjne,
 • analiza śladowa nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska w różnych matrycach,
 • chromatografia gazowa, cieczowa, jonowa,
 • soczewki kontaktowe jako nośnik zwiększający biodostępność Cyklosporyny A w miejscowym leczeniu chorób oczu,
 • modyfikacja powierzchni kateteru balonowego Mitomycyną,
 • syntetyczne polimery jako systemy kontrolowanego uwalniania leków o działaniu antymiotycznym,
 • nowe kompozyty powłokowe na bazie elastomerów polimocznikowych o zwiększonej odporności ogniowej oraz nowe kompozyty powłokowe właściwościach antyelektrostatycznych,
 • opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z produkcji i stosowania sody.
 1. I. Rykowska, K. Makuch, W. Wasiak, „In vitro determination of titanium and other metals released from intra-osseous dental implants into the mucosa” Analytical Methods, 7, 9226-9236 (2015)
 2. I. Rykowska, J. Ziemblińska, I. Nowak, “Modern approaches in dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) based on ionic liquids: A review.”  J. Molec. Liq., 2018, 259, 319–339. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.03.043
 3. J. Ziemblińska-Bernart, I. Nowak, I. Rykowska, “Fast dispersive liquid–liquid microextraction based on magnetic retrieval of in situ formed an ionic liquid for the preconcentration and determination of benzophenone-type UV filters from environmental water samples”, Journal of the Iranian Chemical Society, 2019, 16(4), 661–671 https://doi.org/10.1007/s13738-018-1543-4
 4. K. Kędziora-Koch, I. Rykowska, W. Wasiak, “Needle-Trap Device (NTD) Packed with Reduced Graphene Oxide (rGO) for Sample Preparation Prior to the Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Aqueous Samples by Gas Chromatography–Mass spectrometry (GC-MS)” Analytical Letters, DOI:10.1080/00032719.2018.1563792
 5. I. Nowak, I. Rykowska, J. Ziemblińska-Bernat, “Orthogonal array design optimisation of an in situ ionic liquid dispersive liquid–liquid microextraction for the detection of phenol and endocrine‑disrupting phenols in aqueous samples”, Journal of the Iranian Chemical Society, November 2019 https://doi.org/10.1007/s13738-019-01816-x
 6. A. Dąbrowska, I. Rykowska, P. Andrzejewski, R. Wolski, “Dimethylamine oxidation by homogenic (Fe+2 and UV) and heterogenic (CuO) activated peroxydisulfate”, Chemical Papers 2020, DOI: 10.1007/s11696-020-01354-4
 7. Aleksander Astel, Marcin Stec, Iwona Rykowska, “Occurrence and Distribution of UV Filters in Beach Sediments of the Southern Baltic Sea Coast”, Water 2020, 12, 3024; DOI:10.3390/w12113024
 8. I. Rykowska, I. Nowak, R. Nowak, “Drug‐Eluting Stents and Balloons—Materials, Structure Designs, and Coating Techniques: A Review”, Molecules 2020, 25, 4624; DOI:10.3390/molecules25204624
 9. I. Rykowska, W. Wasiak, B. Kowalski, Chapter 7. „Trace analysis of selected organic compounds”, in: Handbook of Trace Analysis Fundamentals and Applications”, Ed. Irena Baranowska, Springer International Publishing, (Switzerland)  155-180 (2015) 10.1007/978-3-319-19614-5
 10. Rykowska I., Nowak I., Wasiak W., Recent Trends in the Application of Ionic Liquids for Micro Extraction Techniques, Roz.3 61-133 (2019) Recent Advances in Analytical Techniques, Eds. Attaur-Rahman, Sibel A. Ozkan DOI: 10.2174/9781681085722119030005 Bentham Science Publishers
 11. I. Rykowska, I. Nowak, W. Wasiak, “Wybrane techniki mikroekstrakcyjne wykorzystujące ciecze jonowe w badaniu związków biologicznie aktywnych”, Bioanalityka w nauce i życiu Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe Tom 2. PWN 2020, str. 687-699.   ISBN: 9788301212827