Associate ProfessorIreneusz Kownacki

Dr hab. Ireneusz Kownacki, Profesor UAM - ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując kolejno: tytuł zawodowy magistra w 1997 r., stopń doktora nauk chemicznych w 2002 r., stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w 2015 r. Od roku 1997 jest związany zawodowo z Wydziałem Chemii UAM, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni, a od 2017 roku również z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM r. Jego obecne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień z obszaru chemii metaloorganicznej, koordynacyjnej, zwłaszcza w kontekście syntezy oraz zastosowania związków metali przejściowych w katalizie, szczególnie w przemianach związków krzemu, których efektem są nowe molekularne oraz makromolekularne materiały przeznaczone do zastosowań jako substancje powłokotwórcze lub dodatki do mieszanek gumowych służących do wytwarzania opon samochodowych. W tym ostatnim obszarze współpracuje z firmą Synthos, europejskim liderem w produkcji polimerów butadienowych oraz styrenowych. Jednocześnie prowadzi intensywne badania, których celem jest projektowanie oraz synteza nowych materiałów do zastosowań optoelektronicznych, w szczególności diod OLED oraz organicznych ogniw słonecznych (BHJ, DSSC). Prof. Ireneusz Kownacki brał udział w realizacji licznych grantów finansowanych ze środków KBN, MNiSW, NCN, NCBiR, GE Silicones, Momentive Performance Materials, Dow Corning Corporation, a także był kierownikiem/koordynatorem projektów FNP, NCN, NCBiR.

W latach 2006-2007 przebywał na podoktorskim stażu na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie (Niemcy), w ramach programu stypendialnego Kolumb, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011-2013 odbył kilka krótkoterminowych staży w badawczych centrach Dow Corning (Midland, USA; Seneffe, Belgia). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów w 1996. W 2003 roku zostal wyróżniony nagrodą Premiera za rozprawę doktorską.
Więcej informacji na temat profilu badań oraz aktywności publikacyjnej prof. Ireneusz Kownackiego można znaleźć na stronach Scopus, Researchgate, Google Scholar.

 • 1997: Mgr
 • 2002: Dr
 • 2015: Dr hab.

2019-2022 - Członek Komisji Nauk Chemicznych przy o/PAN w Poznaniu

 • projektowanie oraz synteza materiałów o właściwościach optoelektronicznych
 • chemia koordynacyjna
 • otrzymywanie związków krzemoorganicznych
 • modyfikacja polimerów organicznych
 • kataliza procesów hydrosililowania
 • kataliza metaloorganiczna

Najważniejsze publikacje

 1. B. Orwat, M.J. Oh, M., Zaranek, M. Kubicki, R. Januszewski, I. Kownacki
  Microwave-Accelerated C,N-Cyclometalation as a Route to Chloro-Bridged Iridium(III) Binuclear Precursors of Phosphorescent Materials: Optimization, Synthesis, and Studies of the Iridium(III) Dimer Behavior in Coordinating Solvents, Inorganic Chemistry 2020, 59, 9163-9176
 2. R. Januszewski, M. Grzelak, B. Orwat, M. Dutkiewicz, I. Kownacki
  Simple catalytic approach to highly regioselective synthesis of monofunctionalized disiloxanes decorated with metalloids, Journal of Catalysis, 2020, 390, 103
 3. R. Januszewski, M. Dutkiewicz, I. Kownacki, B. Marciniec
  The effect of organosilicon modifier structure on the efficiency of the polybutadiene hydrosilylation process, Catalysis Science and Technology, 2020,10, 7240
 4. R. Januszewski, M. Dutkiewicz, A. Franczyk, I. Kownacki
  Pt(0)-Catalysed synthesis of new bifunctional silanes, Dalton Trans. 2020, 49, 7697
 5. G. Markiewicz, B. Orwat, M. Piechocki, K. Jankowska, I. Kownacki, A.R. Stefankiewicz
  A substituent-induced post-assembly modification cascade of a metallosupramolecular imine-type Co-complex
  12. Dalton Transactions, 2020, 49, 12793
 6. E. Witkowska, B. Orwat, M.J. Oh, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, I. Kownacki, K. Jankowska, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, I. Grzelak, M. Hoffmann, J. Nawrocik, G. Krajewski, J. Ulanski, P. Ledwon, M. Lapkowski, Effect of β-Ketoiminato Ancillary Ligand Modification on Emissive Properties of New Iridium Complexes, Inorganic Chemistry, 2019, 58, 15671-15686.
 7. R. Januszewski, I. Kownacki, H. Maciejewski, B. Marciniec, Transition metal-catalyzed hydrosilylation of polybutadiene – The effect of substituents at silicon on efficiency of silylfunctionalization process, Journal of Catalysis, 2019, 371, 27-34.
 8. B. Orwat, M.J. Oh, M. Kubicki, I. Kownacki, Synthesis of 5-Substituted Benzo[h]quinoline Derivatives via Reactions Involving C(sp2)−Br Bond Activation, Advanced Synthesis and Catalysis, 2018, 360, 3331-3344.
 9. E. Witkowska, G. Wiosna-Salyga, I. Glowacki, B. Orwat, M.J. Oh, I. Kownacki, M. Kubicki, B. Gierczyk, M. Dutkiewicz, P. Cieszko, B. Luszczynska, J. Ulanski, I. Grzelak, M. Hoffmann, P. Ledwon, M. Lapkowski, Effect of fluorine substitution of the β-ketoiminate ancillary ligand on photophysical properties and electroluminescence ability of new iridium(III) complexes, Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 8688-8708.
 10. B. Orwat, E. Witkowska, I. Kownacki, M.J. Oh, M. Hoffmann, M. Kubicki, I. Grzelak, B. Marciniec, I. Glowacki, B. Luszczynska, G. Wiosna-Salyga, J. Ulanski, P. Ledwon, M. Lapkowski, Microwave-assisted one-pot synthesis of new ionic iridium complexes of [Ir(bzq)2(N^N)]+A- type and their selected electroluminescent properties, Dalton Transactions, 2017, 46, 9210-9226.
 11. B. Marciniec, I. Kownacki, Transformations of (organo)siliocon compounds catalyzed by iridium complexes, in Iridum Complexes in organic synthesis (Luis A. Oro, Carmen Claver, eds.), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2009, chapter 14, pp. 345.
 12. B. Marciniec, M.J. Potrzebowski, I. Kownacki, K. Szubert, Well-defined surface rhodium siloxide complexes and their application to catalysis in Modern Surface, Organometallic Chemistry (J.M. Basset et al., eds.), Wiley-VCH, Weinheim, 2009, chapter, 7, pp. 293-312.
 13. B. Marciniec, C. Pietraszuk, I. Kownacki, M. Zaidlewicz, Vinyl- and arylsilicon, germanium, and boron compounds in Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, A. R. Katritzky, R. J. K. Taylor, Elsevier Science, Amsterdam 2005 Chapter 2.18., p. 941-1023.