Prof. UAM dr hab.Anna Jakubowska-Kozik

Pracownik samodzielny

Anna Jakubowska-Kozik - w latach 1983-1988 odbyła studia na kierunku chemicznym Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniona w roku 1988 w Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UAM na stanowisku asystenta zajmowała kolejno wszystkie stanowiska pracownika naukowego aż do stanowiska profesora UAM. Odbyła staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Bielefeld w RFN.

Jest współautorką skryptów dla studentów studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii UAM: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (wyd. z 1994, 1997 i 2004 r.), Wykłady i ćwiczenia z chemii fizycznej 2 (wyd. z 2001 i 2003 r.) oraz Laboratory Exercises in Physical Chemistry (wyd. z 2005 r.). Wielokrotnie przyznawano jej zespołowe nagrody Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

W swojej pracy naukowej stosuje następujące metody badawcze: konduktometryczne, wiskozymetryczne, spektrofotometryczne, pomiary napięcia powierzchniowego, spektrometrię mas, metodę zatrzymanego przepływu (stopped-flow). Jest recenzentem artykułów dla czasopism międzynarodowych o wysokim współczynniku IF.

 • Mgr: 1988 r.
 • Dr :1997 r.
 • Dr hab.: 2013 r.
 1. Wpływ jonów na aktywność i strukturę wody,
 2. hydratacja jonów,
 3. właściwości fizykochemiczne układów micelarnych,
 4. specyficzne efekty jonowe,
 5. powinowactwo jonów do monomerów surfaktantów jonowych i powierzchni micel.
 1. A. Jakubowska, Effect of the electrolyte concentration on cation binding in aqueous surfactant solutions, ChemPhysChem 7, 2312-2318 (2006),
 2. A. Jakubowska, Stability of anion binding with monomers of a cationic surfactant, ChemPhysChem 9, 829-831 (2008),
 3. A. Jakubowska, Bonding stability and dehydration constants for hydrated metal ions, J. Chem. Eng. Data 55, 1876-1881 (2010),
 4. A. Jakubowska, Interactions of univalent counterions with headgroups of monomers and dimers of an anionic surfactant, Langmuir 31, 3293-3300 (2015),
 5. A. Jakubowska, M. Pawlak, Determination of physicochemical parameters of sodium dodecyl sulfate in aqueous micellar solutions containing short-chain alcohols, J. Chem. Eng. Data 63, 3285-3296 (2018).