Wydziałowy System Zarządzania Jakością Kształcenia

Priorytetowym celem strategicznym Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest zapewnienie studentom i doktorantom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  Dlatego przywiązujemy ogromną wagę do zapewnienia jakości kształcenia, które powinno prowadzić do rozwoju kultury jakości przenikającej instytucję szkolnictwa wyższego jako całość.

System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Chemii UAM budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki Wydziału, z wykorzystaniem własnych doświadczeń w zapewnianiu najlepszej jakości kształcenia, jak i w przekonaniu, że wysoką jakość umacniają: ocena własna, dialog, współpraca, wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. W skład tego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wchodzą:

Powyższe zespoły i rady programowe podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Jednym z podstawowych i najważniejszych zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest sporządzenie raportu z oceny własnej jednostki. Raporty te sporządzane są zgodnie z wytycznymi Rady ds. Jakości Kształcenia i są wynikiem ewaluacji jakości kształcenia na Wydziale Chemii. Raporty z oceny własnej przedstawiają mocne i słabe strony jednostki oraz zawierają plany i kalendarium działań służących wyeliminowaniu zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków.