Strategia Wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dokument wyznaczający kierunki działania Wydziału w czterech priorytetowych obszarach: badaniach naukowych, kształceniu, relacjach z otoczeniem oraz zarządzaniu.

Ostatnie lata przyniosły wiele istotnych zmian dla szkolnictwa wyższego, dając nowe szanse rozwoju, ale również stwarzając istotne zagrożenia zwłaszcza w sferze finansowania badań i prowadzenia procesu dydaktycznego. Program rozwoju uczelni, a także jego podstawowych jednostek organizacyjnych, powinien być z jednej strony jasno określony, a z drugiej na tyle elastyczny aby można było w porę sprawnie uwzględniać zachodzące zmiany. Temu celowi służyć ma przedstawiona Strategia rozwoju Wydziału.
Systematyczne wdrażanie założeń tego dokumentu, z uwzględnianiem istotnych zmian zewnętrznych dotyczących szkolnictwa wyższego ma zapewnić jednostce wiodącą rolę w kraju, dostrzeganą również na świecie, a także stwarzać dogodne warunki do sukcesywnego wprowadzania i wdrażania innowacyjnych programów kształcenia, metod nauczania i uczenia się przez całe życie.

Realizacja tak założonych celów jest możliwa tylko przy pełnym zrozumieniu przez nas wszystkich, także doktorantów i studentów naszego Wydziału, zadań zawartych w Strategii. Jestem przekonany, że jedność i spójność działań wydziałowej społeczności ukierunkowana na wykonanie jasno określonych celów strategicznych doprowadzi do harmonijnego i dynamicznego rozwoju Wydziału Chemii, a tym samym przyczyni się do urzeczywistnienia naszych wizji Uniwersytetu i Wydziału.

Prof. dr hab. Henryk Koroniak
D z i e k a n

Poznaj treść strategii na lata 2013-2019

WIZJA WYDZIAŁU CHEMII

Pragniemy, aby Wydział Chemii był profesjonalnie zarządzaną, podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapewniającą najwyższy poziom badań naukowych i kształcenia.

MISJA WYDZIAŁU CHEMII

Misją Wydziału Chemii UAM jest poszerzanie wiedzy, zapewnianie kadr specjalistów i inspirowanie kierunków rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Misję będziemy realizować przez:

 • prowadzenie badań naukowych i kształcenie;
 • tworzenie postępu naukowego;
 • otwartość na szeroką współpracę;
 • kierowanie się etycznymi zasadami;
 • kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry;
 • systematyczne modernizowanie programów kształcenia;
 • zapewnienie dostępu do najnowocześniejszego warsztatu badawczego;
 • profesjonalne zarządzanie;
 • rozwój kultury jakości zarówno w badaniach naukowych jak i kształceniu;
 • integrację społeczności akademickiej wokół rozwiązywania problemów badawczych i procesu kształcenia;
 • inspirowanie i odpowiadanie na potrzeby społeczno-gospodarcze środowiska;
 • harmonijne łączenie na różnych poziomach kształcenia, powszechności i masowości z elitarnością.