Analityka żywności

Opis studiów

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia na tym kierunku umożliwią Ci zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych. Zdobędziesz także wiedzę o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Atuty kierunku

Wybierając nasze studia będziesz mieć dostęp do nowoczesnego zaplecza dydaktycznego obu Uniwersytetów, w tym w pełni wyposażonych pracowni laboratoryjnych. Ponadto pozostaniesz w stałym kontakcie z wykładowcami, którzy zawsze będą Ci służyć pomocą. Interdyscyplinarne wykształcenie uczyni Cię specjalistą w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności. Po zakończeniu studiów otrzymasz pożądany na rynku pracy tytuł magistra inżyniera.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych,
 • Projektowanie procesów w przemyśle spożywczym,
 • Biochemia i chemia żywności,
 • Analityka chemiczna,
 • Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności,
 • Biotechnologia żywności,
 • Metrologia,
 • Metody biologiczne w analizie żywności,
 • Autentyczność i identyfikowalność żywności,
 • Chemia związków biologicznie aktywnych.

Kariera

Jako absolwent możesz wybrać pracę w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach analitycznych i kontroli jakości produktów spożywczych, zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.